AGENTURAVTALER

Av advokat/partner Preben Kløvfjell

 

Ved inngåelse av en avtale om agentur er det en rekke forhold som er viktig å få på plass. En godt utarbeidet avtale kan bidra til at partene kan unngå kostbare rettstvister dersom det skulle oppstå spørsmål eller utfordringer underveis i avtalen.

 

1. Partenes forpliktelser

Utgangspunktet etter agenturloven er at partene skal opptre lojalt og redelig overfor hverandre. I §§ 5-7 er det listet opp generelle plikter for partene, og disse kan ikke fravikes. Det er imidlertid lurt å konkretisere pliktene ytterligere i avtale mellom partene for å sikre at partenes forventninger er avklart slik at konflikter kan unngås.

Det bør i avtale spesifiseres hvilke oppgaver agenten skal utføre, eksempel innhente ordrer, inngå avtaler, samt hvorvidt og i hvilken utstrekning agenten har plikt til å holde Hovedmannen oppdatert. Videre bør det spesifiseres hvilke produkter som skal selges.

Avtalen bør også si noe om det er flere andre som selger Hovedmannens produkter og tjenester, eller om agenten står alene. Dersom det er flere andre agenter, bør det avklares hvorvidt agenten har enerett på enkelte segment, bransjer, geografiske områder o.l. Det bør også avklares om Hovedmannen krever en minste fastsatt omsetning.

For Hovedmannens del er det blant annet viktig å avklare i hvilken utstrekning denne har plikt til å gi tilgang på nødvendige opplysninger og materiell. Videre bør det avklares i hvilken grad Hovedmannen må drive med aktiv markedsføring, bistå agenten ved salg, og forhold knyttet til reklamasjon. Det kan også være lurt å innta bestemmelser om taushetsplikt.

I tillegg bør det avtales størrelse på betaling, hvordan betalingen skal foregå og hvilke tidsfrister partene må forholde seg til. Det bør også avklares om agenten har rett til provisjon selv om en avtale skulle vise seg å ikke bli noe av. Det kan spesielt være aktuelt dersom dette skyldes forhold på Hovedmannens side.

 

2. Oppsigelse og avgangsvederlag

Der bør avtales om avtalen er tidsbestemt eller om den løper frem til oppsigelse fra en av partene. Det følger av agenturloven § 25 at oppsigelsestiden er en måned det første året, og deretter forlenges oppsigelsestiden med en måned for hvert påbegynte år. Oppsigelsestiden kan likevel ikke overstige seks måneder.

Det er ikke adgang til å avtale en kortere oppsigelsestid enn det som følger av loven, men det kan likevel avtales en oppsigelses med tre måneders varsel selv om avtalen har vart i tre år eller lenger. Ved andre oppsigelsesfrister enn det som følger av loven, må oppsigelsesfristen for Hovedmannen ikke være kortere enn for agenten.

Ved oppsigelse følger det av agenturloven § 28 at agenten har rett til avgangsvederlag dersom «agenten har tilført hovedmannen nye kunder eller merkbart øket omsetningen med den bestående kundekrets og hovedmannen fortsatt vil få vesentlige fordeler av dette, og avgangsvederlag er rimelig…». Avgangsvederlaget skal ikke overstige et beløp som tilsvarer ett års vederlag.

Reglene om avgangsvederlag kan ikke fravikes til skade for agenten. Fordi loven ikke har en nøyaktig beregning, men kun regler om at vederlaget ikke skal overstige ett års vederlag, kan det ofte oppstå konflikter knyttet til utmåling av vederlaget. Det kan derfor være lurt å spesifisere vederlaget i avtalen, for eksempel at det skal gis vederlag for ett år.

Agenten har ikke rett på vederlag i tilfeller der avtalen opphører som følge av mislighold fra agentens side som medfører et «vesentlig kontraktsbrudd». Agenten har heller ikke rett på avgangsvederlag i tilfeller der agenten sier opp avtalen ved overdragelse til en annen agent, eller uten at oppsigelsen skyldes forhold på Hovedmannens side, eller at oppsigelsen ikke skyldes forhold som alder og sykdom på agentens side. Det er ikke adgang til å fravike denne bestemmelsen til ugunst for agenten, jf. agenturloven §§ 29 og 30.

Agenten må sende krav om avgangsvederlag innen ett år dersom ikke lenger frist følger av avtalen.

 

3. Misligholdsbeføyelser

Det kan være lurt å innta bestemmelser om partenes krav ved mislighold. Dette kan for eksempel være bestemmelser om erstatning, heving av avtale og tilbakeholdsrett. For å unngå tvister er det ofte hensiktsmessig å forsøke å bli enige om hvilke forhold som kan betraktes som vesentlig mislighold. I denne delen kan en også innta bestemmelser om frister for å korrigere mislighold og frister for å fremme krav.

 

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell kan bistå i forbindelse med utarbeidelse av kontrakter og i forbindelse med tvister underveis i avtaleforholdet. Dersom du har spørsmål om franchise- og agenturvirksomhet, kan du gjerne ta kontakt med oss på advokat@klovfjell-gammel.local eller direkte med advokat Preben Kløvfjell på pk@klovfjell-gammel.local.

 

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.