Barnefordeling ved samlivsbrudd

Av partner/advokat Preben Kløvfjell

Barnefordeling ved samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd kan fordeling av barn lede til vanskelige konflikter mellom foreldrene. En rekke forhold kan lede til uenigheter; for eksempel hva som er det beste for barna, hvor barna skal bo, forhold til nye partnere og uenighet knyttet til flytting. I slike tilfeller kan det være lurt å få hjelp av advokat, enten alene eller sammen med den andre forelderen, for å forsøke å finne en god løsning på problemet.

Uavhengig av hva konflikten måtte gjelde er det barnas behov og det beste for barna som skal stå i sentrum. Etter hvert som barna blir eldre har de også rett til å bli hørt. Etter loven har de rett til å si sin mening fra de er 7 år, men også yngre barn som kan si noe om forholdene skal få si sin mening. Når barnet er over 12 år skal meningen tillegges stor vekt.

Sentrale momenter ved vurdering av hva som er det beste for barna er blant annet hvordan barnet på best mulig måte kan opprettholde god kontakt med begge foreldre, og hvordan man kan opprettholde livet som før med venner, fritidsaktiviteter mv. Barnets alder og dets tilknytning til foreldrene vil også være av betydning.  Det kan også være av betydning om barnet har søsken og hvilken ordning som er inngått for disse.

Alle foreldre med felles barn under 16 år må til mekling i forbindelse med samlivsbrudd. Målet med meklingen er at dere skal lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale) som er til barnas beste. For å kunne reise sak for domstolen er mekling nødvendig. Du kan lese mer om dette her: https://www.bufdir.no/Familie/mekling/

Foreldreansvar

Foreldreansvaret er foreldrenes rett til å bestemme over barnet, ta vare på det og gi barnet omsorg. Når man har foreldreansvar kan man blant annet bestemme navn, medisinsk behandling, søknad og utstedelse av pass, flytting utenlands og adopsjon av barnet.

Foreldreansvaret kan være delt mellom begge foreldrene, eller at kun en av foreldrene har ansvar. Delt ansvar forutsetter et godt samarbeid mellom foreldrene fordi man må være enige om avgjørelsene.  Man har delt foreldreansvar dersom man var gift med felles barn. Tilsvarende gjelder dersom man var samboere og barna ble født etter 1. januar 2006. Dersom det gjelder felles barn uten at foreldrene bodde samme ved fødselen, men senere har flyttet sammen, gir dette ikke automatisk felles foreldreansvar.

Fast bosted

Fast bosted vil si hvem av foreldrene barna skal bo ho fast. Det kan avtales delt fast bosted, det vil si at barna bor hos begge. At man har delt fast bosted innebærer ikke nødvendigvis at det er delt likt mellom foreldrene, det kan også være slik at barnet bor mer hos den ene enn den andre av foreldrene. Av hensyn til barna bør man kunne samarbeid godt dersom barna skal ha delt fast bosted, da man må kunne enes om avgjørelser knyttet til barna.

Selv om det foreligger en avtale om delt bosted, vil barnet kun være folkeregistrert på den ene adressen. Dette har i utgangspunktet mindre betydning, men vil blant annet avgjøre hvor barnet får barnehageplass, hvilken skolekrets barnet tilhører og hvor post sendes. Man bør melde inn delt bosted til Folkeregisteret for å sikre seg at den andre ikke flytter til et annet sted uten at man er klart over det.

Det kan også avtales at barnet har fast bosted hos kun en av foreldrene. Den av foreldrene som har barna boende hos seg kan ta avgjørelses knyttet til det daglige livet som eks. fritidsaktiviteter, SFO og barnehage og flytting innenlands. Ved flytting må den andre forelderen gis et varsel minst tre måneder før flytting. Selv om det kun er den ene forelderen som har rett til å bestemme, skal den andre bli hørt.

I tilfeller der barnet kun har fast bosted hos en av foreldrene er det vanlig at den andre forelderen har samvær. Det er der barnet er til enhver tid som tar de mer praktiske avgjørelsene i hverdagen som for eksempel mat, leggetid, lekser, stell og venner.

Dersom man ikke blir enig om fast bosted, kan man løse saken i retten. Det er sjelden retten velger delt bosted i slike saker.

Samvær

Barna har rett til å være sammen med begge foreldrene, og det er normalt dette som er til barnets beste. Ved delt fast bosted og avtale om samvær, vil omfanget av samværet kunne variere fra familie til familie.

Etter loven er «vanlig samvær» en ettermiddag i uka med overnatting, annenhver helg, tre uker i sommerferien og annenhver høst-, jule, vinter- og påskeferie. Så lenge det tas hensyn til barnets beste står foreldrene i utgangspunktet fritt til å lage en avtale om samvær som passer best for dere situasjon.

 Barnebidrag

Begge foreldrene er ansvarlige for å forsørge barna. Den som ikke bor sammen med barnet må betale barnebidrag til den av foreldrene som har barnet boende hos seg. Barnebidraget skal blant annet dekke kostnader til mat, fritidsaktiviteter, SFO, skoleturer, klær, barnehage og boutgifter. Ved delt bosted er utgangspunktet at kostnadene er tilsvarende like. Hvis barnet bor hos begge, kan det likevel være aktuelt med barnebidrag hvis foreldrene tjener ulikt.

Barnebidraget skal i utgangspunktet betales hver måned frem til barnet fyller 18 år. Dersom barnet går på videregående skole eller lignende etter dette, kan man fortsatt være bidragspliktig. Etter at barnet er fylt 18 år er det barnet som er mottageren av bidraget og ikke forelderen.

Hvor barnet bor og det avtalte samværet kan være av betydning for barnebidragets størrelse. Man kan selv bli enig om barnebidraget størrelse. Ofte kan det oppstå konflikt knyttet til dette, og man kan derfor også søke fastsettelse av bidrag hos NAV. Du kan bruke NAVs bidragskalkulator for å regne ut bidragets størrelse: https://tjenester.nav.no/bidragskalkulator/innledning?0 Denne kan også være veiledende hvis man skal inngå en privat avtale. I forbindelse med inngåelse av en privat avtale kan det være lurt at foreldrene sammen søker juridisk bistand.

I tillegg til barnebidrag, får man barnetrygd fra det offentlige. Det er et fast beløp hver måned som betales ut frem til barnet fyller 18 år. Dette kan deles mellom foreldrene dersom det er avtalt delt bosted. Dersom du er en enslig forsørger kan du søke om stønad fra NAV som sikrer deg økonomisk trygghet i en overgangsperiode. Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell kan også bistå med søknader til NAV.

 

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS bistår foreldre både i forbindelse med mekling og forsøk på en minnelig løsning, og i forbindelse med behandling for domstolen. Dersom du har behov for juridisk bistand, kan du gjerne sende oss en uforpliktende e-post til pk@klovfjell-gammel.local eller ring oss på 22 17 74 00

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.