BARNS RETTIGHETER I BARNEVERNSAKER OG FORELDREKONFLIKTER

v/ advokat Trine Lise Carlton, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

 

Barns rettssikkerhet er viktig. I møte med barneverntjenesten er det viktig å være klar over at barn har rettigheter og at de ofte har krav på å bli hørt. I det følgende er en gjennomgang av hvor disse rettighetene er regulert og hvordan de fungerer i praksis.

Innledningsvis vises det til barnevernloven (bvl.) § 4-1 som sier at ved anvendelsen av bestemmelsene i denne loven er hensynet til barnets beste det en skal legge avgjørende vekt på.

I foreldrekonflikter etter barneloven følger det at barnet til en viss grad skal bli hørt og har medbestemmelsesrett. Når det gjelder regler etter barneloven er det en generell barnets beste-bestemmelse i § 48.

I forbindelse med konflikter om hvem som skal ha foreldreansvaret, hvem barnet skal bo fast sammen med, samvær skal man først og fremst ta hensyn til barnets beste.

 

  1. Kravet om å bli hørt

1.1 Barnevernssaker

Under behandlingen av en barnevernssak for fylkesnemnda eller domstolene har barnet krav på å bli hørt om sin egen situasjon og hvilke tanker det har om hvor det for eksempel ønsker å bo.

Som regel vil det bli oppnevnt en uavhengig talsperson som møter barnet for en samtale og som vil videreformidle barnets synspunkter til sakens parter og nemndsleder eller dommer.

Av og til velger man å la dommeren, eventuelt sammen med en sakkyndig, ta en prat med barnet.

Hovedregelen er at et barn som er fylt 7 år skal informeres om saken og gis anledning til å uttale seg før det tas en avgjørelse som berører ham eller henne.

Også yngre barn kan bli hørt, men da skjer det ofte indirekte via for eksempel representant for barneverntjenesten.

En skal være klar over, og dette er noe advokater ofte påpeker, at et barn som for eksempel allerede er plassert i et fosterhjem vil kunne føle lojalitetskonflikt både til fosterhjemmet, barnverntjenesten og biologiske foreldre. Dette må en da ta hensyn til ved vurderingen av barnets uttalelser.

Når barnets mening er formidlet videre vil den som skal fatte avgjørelse i saken vurdere hvor mye en skal ta hensyn til barnets synspunkt. Dette vil være en del av helhetsvurderingen som er grunnlaget for vedtaket eller en dom i saken.

 

1.2 Saker etter barneloven

Etter barneloven følger det av § 31 at når barnet er blitt så stort at det kan danne seg egne synspunkter om egne forhold skal foreldrene høre på hva barnet har å si.

Foreldrene må høre på barnet i den grad alder og modenhet tilsier det.

Hovedregelen er at fra barnet er fylt 7 år skal barnet få anledning til å si hva det mener – for eksempel om det helst vil bo hos mor eller far og hvor ofte det ønsker samvær eller om det ikke ønsker samvær.

Om en skal legge vekt på barnets synspunkter eller ikke blir en individuell vurdering etter barnet alder og modenhet.

Fra barnet er fylt 12 år skal en legge stor vekt på barnets synspunkt.

 

  1. Eldre barns rettigheter

2.1 Barnevernssaker

Når barnet er fylt 15 år og forstår hva saken gjelder kan barnet bli representert med egen advokat i barnevernssaker. Dette gjelder som regel også for barn som fyller 15 år i inneværende år.

Fylkesnemnda kan også innvilge barn under 15 år partsrettigheter i særskilte tilfeller.

Barn som er part i saken har fulle partsrettigheter, herunder rett til å bli hørt, få forhåndsvarsel, krav på dokumentinnsyn, begrunnelser og klageadgang.

Barnet kan følge forhandlingene i nemndssaken eller hvis saken skal rettslig overprøves ved domstolene. Barnet kan også velge å delta kun under deler av behandlingen. Advokaten vil uansett være delaktig og videreformidle informasjon til barnet.

Hvis saken dreier seg om tiltak for barn med atferdsvansker (bvl. §§ 4-24, 4-26 og 4-29) i forbindelse med plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke, skal barnet alltid regnes som part og ha egen advokat.

Det samme gjelder barn som har vært utsatt for menneskehandel.

I den forbindelse vises det til bvl. § 7-8 om at fylkesnemnda skal sørge for at det blir oppnevnt advokat til de private parter.

Mor eller far som er part i barnevernssaker vil ofte selv kontakte advokat som de ønsker å la seg bistå med.

For barn, derimot, er dette ofte ikke naturlig. Foreldre kan gjerne da bistå barna med å finne en advokat.

Hvis et barn ikke har fått anledning til å bli hørt i saken kan det være å anse som en saksbehandlingsfeil som gjør at vedtaket eller dommen må oppheves og at saken må behandles på nytt.

 

2.2 Saker etter barneloven

Etter barneloven følger det av § 32 at barn som er fylt 15 år selv kan velge utdanning og melde seg inn og ut av foreninger.

Det følger også av loven at etter hvert som barnet blir eldre skal foreldrene gi barnet større medbestemmelsesrett frem til 18 år.

 

  1. Krav om omsorgsovertakelse eller tilbakeføring

Ved omsorgsovertakelse etter bvl. § 4-12 stilles det eksplisitte vilkår som må være oppfylt. Et vedtak vil være svært inngripende for både biologiske foreldre og barna.

Det overordnede prinsipp i norsk lovgivning er at barn skal vokse opp med sine biologiske foreldre.

Minste inngreps prinsipp gjelder også om at alt skal være prøvd før vedtak på omsorgsovertakelse fattes. Her tenker en særlig på hjelpetiltak som kan støtte opp og avhjelpe en mor eller far som trenger dette i en kortere eller lengre periode.

Det er i slike omsorgsovertakelsessaker spesielt viktig at barna blir hørt. Det samme gjelder saker der barnet allerede er omsorgsplassert, og der mor eller far eller barnet for eksempel gjør krav på opphevelse av omsorgsplasseringen og tilbakeføring (bvl. § 4-21) eller en økning i samværsmengden (bvl. § 4-19).

 

  1. Advokatbistand

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell har bred erfaring og bistår i alle typer saker etter barnevernloven og barneloven. Advokater har taushetsplikt overfor sine klienter.

I barnevernssaker er hovedregelen at klienten ikke selv betaler for advokatbistand. I saker etter barneloven kan en ha krav på fri rettshjelp hvis en har brutto inntekt på under kr, 246 000,- i året. For samboere /ektefeller er inntektsgrensen kr. 369 000,-. En må også ha under kr 100 000 i formue.

Dersom du har spørsmål om saker etter barnevernloven eller barneloven, ta gjerne kontakt med partner/ advokat Preben Kløvfjell på pk@klovfjell-gammel.local.

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.