Beslag av verdier innen fiskeri

Av advokat/partner Preben Kløvfjell, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

 

Ikke sjeldent gjennomfører myndighetene fellesaksjoner for å avdekke brudd på fiskerilovgivningen. Vanlige aksjoner omfatter kontroll av redskap og avsløring av ulovlig fiske. Ofte resulterer aksjonene i omfattende beslag.

Alle beslag skal meldes til påtalemyndighetene som tar stilling til beslagsspørsmålet.

I begge tilfeller kan saksbehandlingen ta tid. Resultatet blir ofte at saken henlegges, enten på grunn av bevisets stilling eller fordi det ikke har forekommet et straffbart forhold. Det kan oppleves svært frustrerende og urimelig at myndighetene har tatt beslag i dine verdier. Spørsmålet om hvordan du skal få tilbake verdiene dine melder seg.  I tillegg oppstår spørsmål om hvem som skal bære kostandene for fangsttapet som følge av beslaget.

Dette er hva du kan gjøre når beslaget har rammet deg.

Når kan myndighetene ta beslag i dine verdier?

Myndighetene kan ta beslag, for eksempel i fisk eller redskap, dersom det foreligger skjellig grunn til mistanke om at det har blitt begått brudd på fiskerilovgivningen. Det er ikke et krav at mistanken retter seg mot eieren av beslaget personlig.

Dine rettigheter under saksbehandlingen

Beslaglagte ting skal opptegnes nøyaktig og på en slik måte at forveksling unngås når tingen skal tilbake til deg som eier. Dersom det er mulig, skal den som hadde tingen i sin besittelse gis kvittering for beslaget.

Dersom det er tatt beslag i dine ting, kan du kreve at retten tar stilling til om beslaget skal opprettholdes. Påtalemyndigheten har en plikt til at du blir gjort kjent med denne rettigheten.

Dersom du mistenkes for et lovbrudd med en strafferamme på mer enn seks måneders fengsel, kan påtalemyndighetene utsette underretning om beslaget i inntil 8 uker. Som hovedregel, skal underretning uansett gis senest når saken henlegges.

 Hva skjer hvis saken blir henlagt?

Når saken henlegges, faller beslagsretten bort. Beslaget skal da tilbakeleveres til deg. Beslagsretten opprettholdes unntaksvis dersom det er grunn til å regne med at saken kan bli begjært gjenåpnet, eller andre særlige forhold tilsier det.

Dersom deler av verdiene dine har gått tapt under beslaget, eller beslaget har medført andre økonomiske konsekvenser for deg, har du krav på erstatning. Kravet omfatter alle former for skade eller tap som har gitt et økonomisk tap.

For å tilkjennes erstatning, må det være årsakssammenheng mellom ditt økonomiske tap og den strafferettslige forfølgningen. I tillegg er det et krav om at tapet ikke er for fjernt eller upåregnelig.

Typiske erstatningsposter er tapt arbeidsfortjeneste, tap av klienter og mulig fremtidig tap.

Som utgangspunkt har du krav på full erstatning for ethvert økonomisk tap du lider som følge av strafforfølgningen, såfremt vilkårene ellers er oppfylt.

Trenger du hjelp i din sak?

Våre advokater har bred erfaring med beslag generelt og har i tillegg god forståelse for fiskeribransjens problemstillinger og behov. Dersom du trenger hjelp i en sak om beslag eller inndragning, kan du ta kontakt med advokat/partner Preben Kløvfjell på e-post: pk@klovfjell-gammel.local eller telefon 900 85 188.

 

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.