ERSTATNING ETTER BILULYKKE

Av partner/advokat Preben Kløvfjell, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell bistod nylig en mindreårig som hadde blitt påkjørt av en bil. Vedkommende hadde blitt innlagt noen dager på sykehuset etter påkjørselen, og hendelsen hadde vært svært belastende både for barnet og familien.

I et slikt tilfelle skal bilen ha en ansvarsforsikring som gjør at den som blir påkjørt kan kreve erstatning etter bilansvarsloven selv om ingen er skyld i skaden. Etter bilansvarsloven § 4 kan man også kreve oppreisningserstatning. Oppreisning er en form for erstatning som kan utbetales selv om man ikke har hatt et økonomisk tap.

Det følger videre av bilansvarsloven § 4 at for at man skal kunne få oppreisningserstatning, må vilkårene for erstatning etter skadeerstatningsloven § 3-5 være oppfylt. Dette innebærer at føreren av bilen som har kjørt på noen må ha handlet grovt uaktsomt eller forsettlig.

En trafikkulykke vil som hovedregel alltid bli anmeldt til politiet. Dersom politiet har nok bevis vil de kunne ta ut tiltale mot føreren for brudd på blant annet vegtrafikkloven. I tilfellene hvor det tas ut tiltale vil politiet ta med oppreisningskravet i straffesaken. Politiet kan også velge å gi føreren av bilen en bot for forholdet.

I saken vi bistod i, var føreren av bilen ilagt en mindre bot. Politiet hadde ikke tatt stilling til om føreren hadde handlet grovt uaktsomt eller forsettlig, i og med at også uaktsomme overtredelser medfører at man vil kunne bli ilagt en bot. Det var dermed opp til forsikringsselskapet å avgjøre om føreren hadde handlet grovt uaktsomt eller forsettlig i forkant av påkjørselen. Forsikringsselskapet mente det var usikkert om skadevolder hadde handlet grovt uaktsomt, men valgte allikevel å tilby vår klient oppreisningserstatning.

Normalt ligger nivået på oppreisningserstatning etter rettspraksis på mellom kr 20 000 – 80 000,-. Hvor stor utbetaling som gis vil blant annet kunne avhenge av skadens art og omfang, graden av skyld hos skadevolder og hvor stor belastning hendelsen har vært for den som ble skadet.

Vi anbefaler alltid at advokat benyttes i kontakten med forsikringsselskapene for å sikre at den skadelidte får det man har krav på etter loven. Forsikringsselskapet dekker som regel utgiftene til juridisk bistand i denne type saker.

Hvis du har vært utsatt for en bilulykke og trenger bistand i forbindelse med forsikringsoppgjøret, har vi i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS lang og bred erfaring med den type saker. Ta kontakt per telefon 22 17 74 00 eller send en e-post til pk@klovfjell-gammel.local for en uforpliktende vurdering av din sak.

 

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.