HENSYNET TIL BIOLOGISKE FORELDRE I BARNEVERNSSAKER

Av advokat Runar Ugelstad, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

 

I forrige uke kom to nye domfellelser av Norge i EMD, og mønsteret begynner å bli tydelig; EMD viser mer overordnet at norske myndigheter har et for ensidig fokus på hva som er best for barnet, og tar for lite hensynet til foreldrene. Videre tas ikke tilstrekkelig hensyn til at omsorgsovertakelser er midlertidig – noe som er uttalt særlig i sakene som senere er endt med tvangsadopsjon. Dette var det sentrale poenget i storkammeravgjørelsen fra september i fjor – den såkalte Strand Lobben-avgjørelsen.

Et rettslig utgangspunkt i hensynet til «barnets beste» trenger ikke nødvendigvis å bety at hensynet til foreldrene skal settes til side. Tvert imot vil barna i mange tilfeller være tjent med å bevare relasjonen til sine foreldre, og at barnevernet ivaretar og styrker denne relasjonen gjennom mindre inngripende vedtak. Mest åpenbart er barn og foreldres felles interesse av å nyte familieliv uten statlige inngrep – men felles interesser kan også identifiseres i det mer perifere.

Momenter som ved første øyekast synes å tjene foreldrenes vilje – slik som utvidede og tilpassede samværsordninger eller at plasseringer ikke presumeres å være langvarig – vil også kunne være en gode for barna. Det kan gi foreldrene økt motivasjon til å komme forberedt og tilstrekkelig investert til samvær, og samtidig arbeide med tilbakemeldinger på egen omsorgskompetanse for å fasilitere tilbakeføring.

I praksis ser man derimot ut til å skille disse hensynene fra hverandre – hensynet til barna på den ene side og hensynet til foreldrene på den andre – som om disse hensynene ikke har møtepunkter. Selv om det finnes tilfeller av interessekonflikt mellom barn og foreldre, ser det ut til at EMD er mer opptatt av å finne møtepunktene.

I Strand Lobben siteres EMD på følgende:

“However, the process leading to the withdrawal of parental responsibilities and consent to adoption shows that the domestic authorities did not attempt to perform a genuine balancing exercise between the interests of the child and his biological family (…), but focused on the child’s interests instead of trying to combine both sets of interests, and moreover did not seriously contemplate any possibility of the child’s reunification with his biological family”. (min understrekning)

I kjølvann av Strand Lobben har Høyesterett tatt inn flere barnevernssaker til behandling. Under forutsetning om at det ikke er direkte interessekonflikt mellom foreldre og barn, ansees den linjen EMD har trukket opp til nå som positiv; et forsøk på å kombinere hensynet til foreldrene og barna vil i slike tilfeller også gagne barnet.

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS bistår i konflikter etter barnevernloven. Ta gjerne en uforpliktende kontakt med partner/advokat Preben Kløvfjell på e-post pk@klovfjell-gammel.local dersom du har spørsmål om dine rettigheter.

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.