Hva gir grunnlag for pasientskadeerstatning og hvilke erstatningsposter kan man få?

Av partner/advokat Preben Kløvfjell

Dersom man blir påført en skade i forbindelse med at man mottar helsehjelp kan man ha krav på pasientskadeerstatning. Det er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som utbetaler erstatningen. Du kan kreve erstatning både dersom du har fått behandling i det offentlige helsevesenet og hos en privat behandler.

Du har normalt rett på å få dekket utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsutmålingen når NPE har innvilget erstatningen, så lenge dette er nødvendige og rimelige utgifter. I særlige tilfeller kan det også være mulig å få dekket utgiftene allerede i utredningsfasen.

Når kan du kreve erstatning?

Det er tre vilkår som må være oppfylt for å ha krav på pasientskadeerstatningen. For det første må pasientskaden skyldes svikt i behandlingen. Det innebærer at behandlingen, undersøkelsen, diagnostiseringen eller oppfølgingen er årsak til skaden. Skaden kan være både forbigående og varig. Dersom skaden skyldes det normale sykdomsforløpet vil man ikke ha krav på erstatning. På NPEs hjemmesider kan du lese om noen typiske skader og eksempler https://www.npe.no/no/Erstatningssoker/type-skader-og-eksempler/

For det andre må skaden ha ført til en økonomisk tap. Det kan for eksempel være tapt inntekt, eller forskjellige utgifter i forbindelse med behandling. Det er ikke mulig å kreve erstatning for tort og svie. Hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. Du kan i stedet henvende deg direkte til det behandlingstedet der skaden skjedde, og advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell kan også bistå deg med dette.

Det siste vilkåret er at skaden ikke er foreldet. Du kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden. Dersom du er i tvil om skaden gir grunnlag for erstatning er det derfor viktig å undersøke dette slik at man ikke går glipp av erstatningen.

Dersom du får avslag fra NPE kan du klage til Helseklage. Et avslag fra Helseklage kan bringes inn for retten. En slik prosess kan bli lang, og det kan derfor være hensiktsmessig å søke juridisk bistand allerede fra kravet fremsettes slik at saken blir fremstilt så grundig som mulig fra start.

Det er i utgangspunktet ikke mulig å kreve erstatning for behandling man har fått utført i utlandet, med mindre det på forhånd er avtalt med det offentlige at behandlingen skal foregå der. I slike tilfeller kan det være aktuelt å rette et erstatningskrav direkte mot behandlingsstedet, og advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell kan også bistå i slike saker.

Hva har du krav på?

Du har krav på å få dekket ditt økonomiske tap. Dersom du får redusert arbeidsevne som følge av behandlingen vil du har rett på kompensasjon for lidt og fremtidig tap i inntekt. Dersom man ikke lenger kan være i arbeid vil man kunne søke om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. Det vil da være differansen mellom inntekten og ytelsen som kan kreves erstattet. Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell bistår også med å søke NAV om ytelser.

Man kan også kreve erstatning for nødvendige utgifter til behandling for skaden, for eksempel til medisiner, lege, fysioterapi mv. HELFO dekker en del av utgiftene, så det vil være det overskytende som tilsvarer det økonomiske tapet. Det er derfor viktig at man dokumenterer utgifter når man skal fremsette et krav.

Erstatningen kan også dekke utgifter i forbindelse med tapt arbeid i hjemmet dersom man ikke lenger har mulighet til å gjøre oppgaver som å lage mat, vaske, male mv. I tillegg kan skaden medføre at man må bygge om boligen for å legge til rette for skaden, og dette kan man også kreve erstattet.

Barn under 19 år vil også kunne kreve erstatning for inntektstap og redusert arbeid i hjemmet hvis barnet har fått en livsvarig og betydelig skade. Med betydelig menes det at skaden må gi en medisinsk invaliditet på minst ti prosent.

I tillegg til økonomisk tap kan du kreve menerstatning dersom du blir påført en varig medisinsk invaliditet på minimum 15 %. At noe er varig vil si at den må antas å vare i minst 7-10 år. Menerstatningen skal gi kompensasjon for tapt livsutfoldelse som for eksempel at man ikke kan leve livet slik man gjorde tidligere, som å gå på tur osv.

Hvis en pasientskade medfører dødsfall for pasienten kan de etterlatte ha krav på erstatning. Det kan både kreves erstatning for utgifter til begravelsen og for tap av forsørger.

For å sikre deg riktig erstatning er det viktig at du følger opp skader hos helsepersonell og får dokumentert dette grundig i din journal. På grunn av mange komplekse vurderingen bør man vurdere å søke juridisk bistand.

Dersom du har spørsmål om pasientskadeerstatning kan du gjerne ta kontakt med Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell på advokat@klovfjell-gammel.local eller direkte med advokat Preben Kløvfjell på pk@klovfjell-gammel.local

 

 

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.