HVORDAN UNNGÅ TILLEGGSSKATT

Av partner/advokat Preben Kløvfjell, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

Straffeskatt eller tilleggsskatt, kan ilegges hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger til skattemyndighetene, og dersom denne opplysningssvikten kan føre til skattemessige fordeler. 

Du er selv pliktig til å gi riktige og fullstendige opplysninger. Det betyr at du har ansvar for opplysningene som blir levert, selv om skattemeldingen overlates til regnskapsfører eller andre.

 

Beregning av straffeskatt 

Tilleggsskattesatsen er 20 prosent av den skattemessige fordelen du har eller kunne ha fått.

Hvis du ikke fører opp inntekt på kr. 20 000, og skulle ha betalt kr. 5000 i skatt av dette, vil tilleggsskatten utgjøre kr. 1000, som er 20 prosent av skatten du har unndratt. Tilleggsskatten kommer i tillegg til den skatten du også er pliktig å betale på kr. 5000.

I grove tilfeller har Skatteetaten adgang til å ilegge skjerpet straffeskatt, i tillegg til den ordinære satsen på 20 %, slik at den samlede tilleggsskatten kommer på 40 %. Anvendt på det tenkte eksempelet vil det utgjøre kr. 2000 i tilleggsskatt. I særlig grove tilfeller kan Skatteetaten gi 40 % i skjerpet straffeskatt. Den høyeste samlede tilleggsskatten kan dermed bli 60 %. En forutsetning for å ilegge økt sats er at den skattepliktige har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

Det stilles strengt beviskrav for å ilegge tilleggsskatt. Skattemyndighetene må kunne bevise at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at det er gitt ufullstendige eller feilaktige opplysninger.

Tilleggsskatten er fra 1. januar 2017 lik for alle typer skatter og avgifter. Tilleggsavgift, som tidligere gjaldt merverdiavgift, bortfaller og tilleggsskatt gjelder nå også for merverdiavgiftspliktige.

 

Unntak 

Tilleggsskatt ilegges uten vurdering av subjektiv skyld. Hva som regnes som riktige og fullstendige opplysninger beror på en objektiv vurdering, og tar utgangspunkt i hva en lojal og aktsom skattepliktig ville gitt av opplysninger.

Dersom lovens vilkår er oppfylt, skal tilleggsskatt ilegges, med mindre noen av unntakene får anvendelse.

Unnskyldelige forhold 

Det skal ikke ilegges straffeskatt dersom årsaken til de feilaktige eller ufullstendige opplysningene er unnskyldelig. Du må selv påberope at et unnskyldelig forhold foreligger. Dersom det er forholdsvis klart at det foreligger unnskyldelige forhold, skal skattemyndighetene ta spørsmålet opp til vurdering av eget tiltak.

I vurderingen av om bruddet på opplysningsplikten er unnskyldelig, skal det legges vekt på personlige forutsetninger, erfaring med økonomi, alder og forutsetninger for å skaffe seg kunnskap om norske skatteregler. Dersom akutt sykdom, eller vanskelig livssituasjon er årsak til opplysningssvikten, kan det medføre at tilleggsskatt likevel ikke skal ilegges.

Hovedregelen er imidlertid at det aldri vil være en adekvat unnskyldning at du ikke kjente til regelen. Det foreligger en plikt for den enkelte til å sette seg inn de regler som gjelder.

Andre unntak 

Skatteforvaltningsloven inneholder også andre unntak fra tilleggsskatt. Det mest praktiske eksempelet er at tilleggsskatt ikke ilegges for riktige og fullstendige opplysninger som er forhåndsutfylt i skattemeldingen, ved åpenbare skrive- og regnefeil.

 

Frivillig retting 

Dersom du på eget initiativ retter eller utfyller opplysninger i skattemeldingen, slik at korrekt skatt kan fastsettes, ilegges ikke tilleggsskatt. Oppdager du feil, har du mulighet til å endre skattemeldingen din i tre år etter leveringsfristen. Dette gjelder likevel ikke dersom du retter feilen som følge av kontroll av Skatteetaten, eller om fastsetting blir endret grunnet opplysninger fra andre enn deg selv.

 

Klage på tilleggsskatt 

Du kan klage på tilleggsskatten. Klagen må fremsettes innen seks uker. Klagen må være skriftlig og begrunnet.

Dersom tilleggsskatten opprettholdes av skattekontoret, bli klagen oversendt til Skatteklagenemda som er klageinstans.

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har god kompetanse på skatterett. Dersom du har spørsmål eller ønsker juridisk bistand kan du ta kontakt med partner/advokat Preben Kløvfjell på pk@klovfjell-gammel.local eller ring 900 85 188.

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.