Konkurranseklausuler og kundeklausuler i arbeidsforhold

Av partner/advokat 

Mange arbeidsgivere benytter seg av konkurranse- og kundeklausuler, spesielt for ansatte i ledende eller overordnede stillinger. Konkurranseklausuler er avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som begrenser arbeidstakers adgang til å starte i en stilling hos en annen arbeidsgiver, eller arbeidstakers adgang til å starte, drive eller delta i en annen virksomhet etter at arbeidsforholdet avsluttes. Kundeklausuler begrenser arbeidstakers adgang til å ta kontakt med arbeidsgivers kunder etter at arbeidsforholdet avsluttes. Adgangen til å innta slike klausuler i arbeidskontrakten er regulert av arbeidsmiljøloven.

Konkurranseklausuler

Etter loven kan en konkurranseklausul bare gjøres gjeldende så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse. Dermed er det ikke adgang for å innta en generell konkurranseklausul i arbeidskontraktene til samtlige ansatte hos arbeidsgiver. Arbeidsgiver må ha et særlig behov for vern mot konkurranse i det konkrete tilfellet.

Det kan for eksempel være aktuelt der arbeidsgiver vil verne om bedriftshemmeligheter og «knowhow» som er utviklet i virksomheten. Arbeidstakers stilling og lengden på ansettelsesforholdet vil være relevante momenter i vurderingen av om det foreligger et særlig behov. Generelt er det mindre rom for å gjøre konkurranseklausuler gjeldende for underordnede arbeidstakere enn for arbeidstakere med høyere posisjon. Det avgjørende er likevel hvilken kunnskap og innsikt den enkelte arbeidstakeren har. Normalt er det derfor ikke et særlig behov der arbeidstakeren har vært ansatt i mindre enn seks måneder.

Behovet for vern kan ikke gjøres gjeldende i ubegrenset utstrekning. Vernet mot konkurranse gjelder overfor virksomheter som arbeidsgiver faktisk er eller i nær fremtid vil komme i konkurranse med. Dette er både knyttet til det geografiske området og bransjen virksomheten er i.

Det er krav til at klausulene avtales skriftlig. Ofte inntas slike klausuler i arbeidskontrakten i forbindelse med ansettelsen, eller eventuelt i forbindelse med en forfremmelse. Klausuler kan også inngå i tariffavtaler eller inngås underveis i arbeidsforholdet.

Klausulen kan ikke gjøres gjeldende lenger enn ett år fra arbeidsforholdet opphører. Det følger av arbeidsmiljøloven at en konkurranseklausul ikke kan gjøres gjeldende ved oppsigelse fra arbeidsgiver, med mindre oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold. Tilsvarende gjelder dersom arbeidstaker har sagt opp som følge av at arbeidsgiveren har misligholdt sine forpliktelser.

Kompensasjon

Dersom en konkurranseklausul gjøres gjeldende, skal arbeidsgiver betale arbeidstakeren kompensasjon tilsvarende 100 % av arbeidstakerens arbeidsvederlag opp til 8 G (798 864 i 2019), og deretter minst 70 prosent av arbeidstakerens arbeidsvederlag over 8 G. Kompensasjonen beregnes på grunnlag av opptjent lønn de siste 12 månedene før oppsigelses- eller avskjedstidspunktet, inkludert overtidstillegg, bonus, provisjon o.l.

Det kan gjøres fradrag med inntil halvparten av kompensasjonen for arbeidsvederlag eller arbeidsinntekt som arbeidstaker mottar eller opptjener i perioden konkurranseklausulen har virkning. Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker opplyser om arbeidsvederlag eller arbeidsinntekter i perioden. Dersom arbeidstaker ikke etterkommer kravet, kan arbeidsgiver holde tilbake kompensasjon inntil opplysningene legges fram.

 Ugyldige klausuler

 Konkurranseklausuler som urimelig innskrenker arbeidstakers adgang til å ta seg arbeid, eller strekker seg lenger enn nødvendig for å verne mot konkurranse kan settes helt eller delvis til side.

Dersom klausulen ikke er inngått skriftlig vil konkurranseklausulen være ugyldig. Tilsvarende gjelder dersom arbeidsgiver ikke imøtekommer kravet fra arbeidstaker om å gi en skriftlig redegjørelse for bruk av klausulen.

Kundeklausuler

 En kundeklausul kan bare omfatte kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året. Det er to ulike former for kundetilknytning som omfattes, både tilfeller der arbeidstaker har hatt direkte kontakt med kunden og i tilfeller der arbeidstaker har hatt et overordnet ansvar for kunden, uten at arbeidstaker nødvendigvis har vært i direkte kontakt med kunden selv. Helt sporadisk kontakt vil likevel ikke være tilstrekkelig til å rammes av forbudet. En kundeklausul forhindrer imidlertid ikke arbeidstaker å handle med en tidligere kunde så lenge det er denne som selv oppsøker arbeidstakeren.

Det er ikke noe krav til at arbeidsgiver har særlige grunner for å inngå en avtale om kundeklausul. Klausulen kan ikke gjøres gjeldende lenger enn ett år fra arbeidsforholdet opphører. I motsetning til ved konkurranseklausuler, har arbeidstakeren ikke rett til kompensasjon når en slik klausul gjøres gjeldende.

I likhet med for konkurranseklausuler, kan kundeklausuler ikke gjøres gjeldende ved oppsigelse fra arbeidsgiver, med mindre oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold. Tilsvarende gjelder dersom arbeidstaker har sagt opp som følge av at arbeidsgiveren har misligholdt sine forpliktelser.

 

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidstvister. Dersom du har behov for juridisk bistand i forbindelse med en arbeidstvistsak kan du gjerne ta kontakt ved å sende oss gjerne en uforpliktende e-post til advokat@klovfjell-gammel.local eller ringe oss på 22 17 74 00.

 

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.