NARKOTIKAPROGRAM FREMFOR FENGSEL

Av advokat Andreas Berg Fevang, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell har nylig bistått en mann som ble idømt narkotikaprogram med domstolskontroll. Det mest alvorlige forholdet han ble dømt for knyttet seg til trusler med kniv mot politiet. Mannen ble også frikjent for ni tiltaleposter knyttet til blant annet trusler, skadeverk og innførsel av mindre mengder narkotika.

Dommen ble ikke anket av påtalemyndigheten, og er derfor rettskraftig. Denne dommen føyer seg inn i en positiv utvikling, der det fra domstolen fokuseres på behandling fremfor fengsel overfor lovbrytere med rusproblemer.

Formålet med narkotikaprogram er å forebygge ny kriminalitet og fremme domfeltes rehabilitering. Programmet retter seg mot rusmiddelmisbrukere som er dømt for narkotikarelatert kriminalitet. Etter forskriften kan det være tale om individuelle behandlingsplaner, henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere, behandling i kommunehelsetjenesten, utdannings- og arbeidstiltak, oppfølgning med hensyn til bolig og fritid, kontakt med sosialtjenesten og andre tiltak som er viktige for den enkeltes rehabilitering og integrering i samfunnet.

Det legges opp til et intensivt program med faste og hyppige avtaler, kontinuitet og arbeid med henblikk på integrering i samfunnet. Et narkotikaprogram stiller strenge krav til den domfelte.

Reaksjonen er bare aktuell der domfelte samtykker, og det skal alltid foreligge personundersøkelse der egnetheten til den enkelte vurderes. I den forbindelse er det særlig gjennomføringsevnen, motivasjonen og ønsket om å gjennomføre narkotikaprogrammet som vektlegges.

Vår klient ble vurdert som uegnet i personundersøkelsen. Til tross for dette, idømte tingretten narkotikaprogram, ettersom det ble lagt vekt på den positive utviklingen vår klient hadde hatt siden de straffbare forholdene ble begått. Dette viser at det er håp om å oppnå en slik reaksjon også der man vurderes som uegnet, og der man har kommet kort i rehabiliteringsprosessen.

Norges Høyesterett har bidratt til at anvendelsesområdet for narkotikaprogram har blitt utvidet, og det finnes eksempler på at denne reaksjonen også anvendes i svært alvorlige saker. I 2019 avsa Høyesterett en dom som gjaldt befatning med nær ti kilo metamfetamin, jf. HR-2019-1643-A. Straffen ble fastsatt til fengsel i seks år, som i sin helhet ble gjort betinget på vilkår av gjennomføring av narkotikaprogram med domstolskontroll.

Høyesterett viste til den positive utviklingen den domfelte hadde vist ved å ta tak i rusproblemene sine, og konstaterte at det ikke var tvil om at narkotikaprogram var det som ga klart størst sannsynlighet for at hun ikke ville falle tilbake til nytt rusmisbruk og ny kriminalitet.

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell er svært positive til denne utviklingen, og er overbevist om at det både for samfunnet og den enkelte i mange tilfeller vil være bedre med behandling enn fengselsstraff. Valg av straffereaksjon bør bygge opp under en positiv utvikling, snarere enn å motvirke den. Å reagere med betinget straff på vilkår av narkotikaprogram med domstolskontroll kan forventes både å redusere risikoen for tilbakefall til ny kriminalitet og å øke livskvaliteten til mange lovbrytere med rusproblemer.

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har god kompetanse på strafferett. Ta gjerne en uforpliktende kontakt med partner/advokat Preben Kløvfjell på e-post pk@klovfjell-gammel.local dersom du trenger juridisk bistand.

 

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.