NAV og Fibromyalgi

Av partner/advokat Preben Kløvfjell

Fibromyalgi kan gi alvorlige plager som kan føre til at en helt eller delvis ikke lenger har mulighet til å delta i arbeidslivet. I slike tilfeller kan man søke NAV om stønader, men mange opplever at de får avslag fra NAV selv om legen bekrefter at en er for syk til å jobbe.

Arbeidsavklaringspenger

For noen kan det være aktuelt med arbeidsavklaringspenger. For å kunne motta arbeidsavklaringspenger må arbeidsevnen være nedsatt med minst 50 %, og sykdom, skade eller lyte må være en vesentlig medvirkende årsak til den nedsatte arbeidsevnen.

I vurderingen av om det foreligge en sykdom i lovens forstand, skal man ta utgangspunkt i det vitenskapelige og det som er alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Det innebærer at sykdomsvilkåret vil være oppfylt ved fibromyalgi, selv om dette først og fremst bygger på ens egne subjektive symptomer.

Fordi diagnosen ikke kan stilles basert på objektive funn, men krever en helhetlig vurdering vil kravet til dokumentasjon og observasjonstid ofte være større. Det er derfor lurt å sikre seg god dokumentasjon fra eventuelle behandlere.  Som regel krever NAV at andre mulige årsaker utelukkes.

Ved vurdering skal NAV også legge vekt på søkerens helse, alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og mulighet for å ta annet arbeid.

Det er også et vilkår at en har en viss mulighet til å komme seg tilbake i arbeid etter oppfølging fra NAV. I den forbindelse plikter man aktivt å bidra til å komme seg tilbake i arbeid.

I utgangspunktet er perioden for arbeidsavklaringspenger tre år, men i visse tilfeller kan den forlenges med inntil to nye år. Dersom man ikke klarer å komme tilbake i arbeid etter denne perioden vil man normalt søke om uføretrygd.

Uføretrygd

For å ha krav på uføretrygd må en ha en varig sykdom, skade eller lyte. I tillegg må inntektsevnen være varig redusert med minst 50 %. Som utgangspunkt er det også et krav at man tidligere har forsøkt arbeidsrettede tiltak og behandling for å bedre inntektsevnen uten at dette har lykkes, jf. folketrygdloven §§ § 12-5, 12-6 og 12-7.

Dette er det samme sykdomsbegrepet som for arbeidsavklaringspenger. At sykdommen er varig innebærer ikke at den må være livsvarig. Det kreves imidlertid normalt at den i alle fall vil vare i syv år fra tidspunktet uførheten oppsto.

Det finnes i dag ingen helbredende medisinsk behandling for Fibromyalgi-pasienter. Utgangspunktet er derfor at det bør gjøres unntak fra vilkåret om forsøk på hensiktsmessig behandling fordi det ikke finnes noen hensiktsmessige tiltak.

Særlig om ung ufør

Dersom en får arbeidsevnen nedsatt med minst 50 % før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumenter er sikret et minstebeløp som kan gi høyere minsteytelse enn man ville hatt krav på etter det alminnelige reglene.

NAV har en ikke uttømmende liste over alvorlige sykdommer som kan gi rett på ung ufør. Fibromyalgi er imidlertid ikke oppført på denne listen, men det utelukker ikke at man kan ha rett på ytelsen. Det skal uansett foretas en konkret og skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle, der det må ses hen til alvorlighetsgraden av sykdommen og dens følgetilstander. Praksis viser at det skal mye til for at retten kommer til at det foreligge en alvorlig sykdom.

En kan ha krav på ung ufør selv om en har vært mer enn 50 % yrkesaktiv etter fylte 26 år, gitt at sykdommen anses som alvorlig og varig fra før fylte 26. Søknaden om uføretrygd må imidlertid være fremsatt før man fyller 36 år. En har derfor mulighet til å forsøke seg i arbeid uten å miste rett til ung ufør.

 

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell bistår daglig klienter med NAV-saker og kan bistå både med søknad og med klager. Vi undersøker også om du har krav på fri rettshjelp. Dersom du ønsker bistand i forbindelse med en NAV-sak kan du gjerne ta kontakt med oss på advokat@klovfjell-gammel.local eller direkte med advokat Preben Kløvfjell på pk@klovfjell-gammel.local

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.