OPPKJØP AV FISKEBÅTREDERIER

Av partner/advokat Preben Kløvfjell, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

Fiskebåtrederier er av skattemessige årsaker ofte organisert som aksjeselskaper. Aksjeloven har regler for oppkjøpsfinansiering. Dersom et oppkjøp foretas i strid med reglene i aksjeloven er utgangspunktet at disposisjonen blir ugyldig. For panthaver vil derfor den økonomiske konsekvensen av et lovstridig oppkjøp bli stor.

I det følgende er en kort oversikt over reglene som gjelder ved oppkjøpsfinansiering.

 

Aksjelovens regler

Hovedregelen er at bistanden (typisk sikkerhetsstillelsen) ikke kan gå ut over det rederiet kan dele ut som utbytte. Imidlertid foreligger det et svært praktisk unntak, omtalt som konsernunntaket. Unntaket innebærer at det ikke gjelder noen spesifikk beløpsgrense på bistanden som stilles fra rederiet dersom kjøperen etter oppkjøpet eier mer enn 50 % av aksjene i rederiet og dermed etablerer et konsern. På denne måten kan rederiet yte finansiell bistand ved oppkjøp ut over det rederiet kan dele ut som utbytte.

 

Rederiets finansielle bistand skal ytes på «vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper». Dette innebærer at ytelsene skal prises etter markedsmessige betingelser. Ved lån må det derfor fastsettes alminnelige renter og ved sikkerhetsstillelse en garantiprovisjon som tar hensyn til risikoen ved sikkerhetsstillelsen.

 

Saksbehandlingskrav ved oppkjøpsfinansiering

Styret skal foreta en kredittvurdering av oppkjøperen og utforme en redegjørelse for bistanden. Redegjørelsen skal inneholde en erklæring om at bistanden er i selskapets interesse og at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet er oppfylt. Dette er for å sikre at styret foretar en grundig vurdering og ikke minst at generalforsamlingen som senere skal godkjenne bistanden har et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.

Kravet til redegjørelsen sikrer også notoritet ved et eventuelt framtidig krav om styreansvar. Styret fatter vedtak om finansiell bistand og skal da uten opphold melde Foretaksregisteret redegjørelsen og erklæringen. Det er viktig at dette skjer før bistanden ytes.

Endelig må styrets vedtak om finansiell bistand godkjennes av generalforsamlingen med 2/3 flertall. I innkallingen til generalforsamlingen skal redegjørelsen og erklæringen vedlegges. Først etter at dette er foretatt kan styret yte bistanden.

Ta gjerne kontakt med advokat og partner Preben Kløvfjell på pk@klovfjell-gammel.local dersom du har behov for juridisk bistand.

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.