REKLAMASJON KNYTTET TIL FEIL VED KJØP AV NYBIL

Av advokatfullmektig Servet Yildiz Stêrk, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

Mange kjøper en helt ny bil for å unngå verkstedsbesøk og uforutsette regninger. Nye biler kan imidlertid også være beheftet med feil, og statistikk viser at mange av henvendelsene Forbrukerrådet mottar omhandler feil knyttet til kjøp av nye biler. Hvilke muligheter har man for å få kompensasjon hvis bilen ikke svarer til forventningene?

Hvis det er avvik mellom faktisk og kontraktsmessig ytelse som ikke skyldes forhold på kjøpers side, foreligger det en kjøpsrettslig mangel som kan gi grunnlag for å kreve prisavslag, reparasjon, erstatning eller levering av en ny bil. Dersom feilen ikke er «uvesentlig» kan man også kreve heving av kjøpet.

For å kunne påberope et slikt krav mot selger, er det imidlertid viktig at man reklamerer i tide. Reklameres det for sent, kan man tape retten til å gjøre feilen gjeldende mot selger.

Ved å reklamere markerer man overfor selger at man ikke er fornøyd med kjøpet, og at man ønsker å klage. Dette skaper forutberegnelighet for selger, som får mulighet til å innrette seg på at han vil kunne stå ansvarlig for de feil som er beheftet ved bilen.

Dersom man som privatperson har kjøpt bilen av en forhandler, oppstiller forbrukerkjøpsloven viktige frister for reklamasjon man må forholde seg til. Både den absolutte og relative reklamasjonsfristen må være overholdt for at reklamasjon anses å være rettidig inngitt.

Den relative reklamasjonsfristen bestemmer at kjøper må gi beskjed til selger om at vedkommende ønsker å reklamere innen rimelig tid etter at feilen ble, eller burde blitt, oppdaget.

Det er hensiktsmessig å reklamere med en gang man oppdager eventuelle feil. Kjøper er imidlertid gitt en viss tid til å områ seg, og i forbrukerkjøp kan den relative reklamasjonsfristen aldri være kortere enn to måneder fra feilen ble oppdaget.

I tillegg må den absolutte reklamasjonsfristen overholdes. Av forbrukerkjøpsloven § 27 fremgår det at hovedregelen er at man må reklamere innen to år. For gjenstander som er ment å vare vesentlig lengre, utvides imidlertid fristen. Ved kjøp av ny bil er reklamasjonsfristen derfor overholdt dersom feilen er påberopt innen fem år etter overtakelse.

Hvordan skal reklamasjon fremsettes?

Av forbrukerkjøpsloven § 27 fremgår det at kjøper må gi selger «melding» om at han vil påberope seg reklamasjon. Dette kan gis både skriftlig og muntlig. Av bevismessige årsaker er det imidlertid hensiktsmessig å fremsette reklamasjon skriftlig. Da unngår man eventuelle tvister om tidspunktet for når reklamasjon ble fremsatt. Det anbefales derfor å skrive en e-post, et brev eller en SMS til selger om at man ønsker å reklamere.

Bistand ved reklamasjon

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell bistår i tvister knyttet til mangler ved kjøp av bil. Ta gjerne kontakt ved spørsmål om dine rettigheter.

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.