SKATTEAMNESTI FRIVILLIG RETTING

Av partner/advokat Preben Kløvfjell, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

 

Dersom skatteyter har formue eller inntekt i Norge eller utenlands som en ikke har oppgitt til skattemyndighetene, kan det søkes om skatteamnesti eller frivillig retting. Dersom vilkårene for skatteamnesti eller frivillig retting er oppfylt kan man unngå tilleggsskatt.

I tilfelle hvor endringen eller rettingen gjelder opplysninger om formue eller inntekt for de tre siste inntektsårene skal endringen gjennomføres ved at skatteyter selv endrer skattemeldingen, og ikke ved søknad om frivillig retting.

Skatteamnesti eller frivillig retting vil si når en endrer eller korrigerer tidligere inngitt informasjon eller opplysninger til skattemyndighetene for at det skal kunne beregnes og fastsettes korrekt skatt.

Dersom endringen eller retting skjer som følge av skattemyndighetenes kontroll og undersøkelser vil det ikke regnes som frivillig retting eller innvilges skatteamnesti. Det samme gjelder om endringen skyldes eller kommer som følge av at andre enn skatteyter selv inngir informasjonen som ligger til grunn for endringen til skattemyndigheten.

Tilleggsskatt som er ilagt tidligere vil ikke bortfalle og det er en betingelse og et vilkår at skatteyter i forbindelse med endringen og rettingen gir riktig og fullstendig informasjon. Skatteyter må i tillegg opplyse til skattemyndighetene opphavet til inntekten og formuen.

For det tilfellet at vilkårene for skatteamnesti eller frivillig retting er oppfylt vil skattemyndighetene eller skattekontoret endre skattefastsettelsen. Det vil så bli sendt ut nye skattefastsettelse og nytt skatteoppgjør. I dette tilfelle vil det ikke bli ilagt tilleggsskatt. Det vil imidlertid bli ilagt og beregnet renter på det beløp som opprinnelig skulle ha vært betalt. Skattemyndighetene vil i slike tilfeller ikke anmelde forholdet.

Skattemyndighetene kan gjøre endringer i fastsettingen av skatt for inntil 10 år tilbake. Det samme gjelder som utgangspunkt og hovedregel i tilfelle hvor forespørsel om endring kommer fra skatteyters arvinger eller eventuelt bo.

Internasjonale avtaler deling og utveksling av opplysninger og informasjon med andre land

Norske myndigheter har inngått flere avtaler med andre land om deling og utveksling av opplysninger og informasjon i skattesaker. Avtalene innebærer at norske myndighetene i noen tilfelle mottar informasjon om skatteforhold automatisk og i andre tilfelle er det avtale om utveksling av informasjon i konkrete saker.

Disse avtalene om utveksling av opplysninger i skattesaker gir norske skattemyndigheter tilgang til informasjon om norske skatteyteres inntekter og formue i utlandet i de respektive land. Informasjonen stammer blant annet fra utenlandske finansinstitusjoner og utenlandske myndigheter.

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS bistår regelmessig både private og bedriftsklienter i skatte- og avgiftsspørsmål. Ta gjerne kontakt med advokat og partner Preben Kløvfjell på pk@klovfjell-gammel.local eller tlf 900 85 188 for en uforpliktende samtale om din skattesak.

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.