Skattefradrag på investering i oppstartsselskaper

Av partner/advokat Preben Kløvfjell, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

Skatteloven § 6-53 regulerer regelen om fradrag ved aksjeinnskudd i oppstartsselskap. Bestemmelsen er ment som et skatteinsentiv for investering i gründerbedrifter. Formålet er å øke tilgangen på privat risikofinansiering for selskap i startfasen ved å gjøre det mer attraktivt å investere i et oppstartselskap.

Bestemmelsen medfører at personlige skattebetalere kan få skattefradrag i alminnelig inntekt for aksjeinnskudd i oppstartsselskap.

Fradragsretten gjelder i tillegg til at aksjeinnskuddet på vanlig måte kan tas med som en del av inngangsverdien på de aksjene det investeres i. Aksjeinnskuddet må utgjøre minst 30 000 kr for å gi rett til fradrag.

Ved ny tiltakspakke innført fra inntektsåret 2020 ble fradragsordningen utvidet. Med den nye tiltakspakken heves beløpsgrensen fra 500 000 kroner til 1 million kroner per investor. Dette medfører at personlige skatteytere kan få fradrag med inntil 1 million kroner årlig for aksjeinnskudd i oppstartsselskap. I tillegg økes grensen for aksjeinnskudd i oppstartselskapet fra 1,5 millioner til 5 millioner kroner. Den nye tiltaksordningen medfører at den totale skattebelastningen kan reduseres med inntil 220 000 kr for den personlige skatteyteren.

Skattefradragsordningen kunne tidligere ikke benyttes av oppstartselskapets aksjonærer eller ansatte, eller nærstående til disse. Som et økonomisk tiltak i møte med koronautbruddet er det blitt innført et tiltak for inntektsårene 2020 og 2021, slik at ordningen utvides til å omfatte ansatte og deres nærstående. Utvidelsen av personkretsen gjelder imidlertid ikke for aksjonærer. Tiltaket er kun midlertidig, og det skal i 2021 vurderes om endringen bør videreføres.

Det er viktig å merke seg at ordningen kun gjelder der aksjer i oppstartsselskap erverves ved stiftelse eller nytegning av aksjer ved emisjon. Erverves aksjene på annen måte gis det ikke fradrag.

Fra investeringen skjer vil både selskapet og den private investoren i en treårs periode ha visse bindinger. Dette følger av skatteloven § 6-53 femte ledd, og medfører blant annet at den private part må beholde aksjene i ervervsåret og de tre påfølgende år. Regelverket innebærer at dersom en investerer i år 1, kan salg og mottak av utbytte først skje i år 5 for at fradraget ikke skal reverseres. Dersom reglene brytes reverseres hele skattefordelen.

Skatteloven § 6-53 oppstiller en rekke vilkår som både selskapet og den personlige skatteyter må oppfylle for at det skal kunne foretas skattefradrag. I det følgende oppstilles de viktigste reglene for henholdsvis selskapet og den personlige skatteyter:

Krav til investor:

 • Direkte eller indirekte investering (hvis indirekte investering fra et aksjeselskap skal eierne ha forholdsmessig fordeling etter eierandelen i selskapet som foretar investeringen)
 • Minstebeløp 30 000 kr per selskap, maksimum 1 million kroner per år
 • Investoren eller dennes nærstående, må ikke være eller ha vært aksjonær i selskapet det investeres i
 • Kan ikke være, ha vært eller bli ansatt i selskapet i løpet av 3 års perioden (dette kravet kan ses bort fra for inntektsåret 2020 og 2021 hvor ordningen utvides til å omfatte ansatte og deres nærstående)
 • Må eie aksjene i minst tre kalenderår etter utløpet av det kalenderåret da innskuddet/ investeringen ble registrert i Foretaksregisteret
 • I løpet av 3 års perioden kan investoren ikke motta utdelinger i forbindelse med kapitalnedsettelse eller utbytte fra selskapet

Krav til selskapet:

 • 6 år eller yngre
 • Færre enn 25 ansatte, beregnet etter årsverk – driftsinntekter maksimum 40 millioner kroner
 • Balansesum maksimum 40 millioner kroner
 • Årlig lønnsgrunnlag minimum 400 000 kr
 • Må hovedsakelig drive annen aktivitet enn passiv kapitalforvaltning
 • Kan motta maksimum 5 millioner kroner under ordningen årlig
 • Nytegning av aksjer enten ved stiftelse eller kapitalforhøyelse
 • Må være norsk aksjeselskap, eller tilsvarende utenlandsk selskap hjemmehørende innenfor EØS og skattepliktig til Norge
 • Kan ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for kapitalforhøyelsen
 • Må innrapportere mottatte beløp og investorer til Skatteetaten

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har god kompetanse på skatterett og selskapsrett. Dersom du har spørsmål eller ønsker juridisk bistand, kan du ta kontakt med partner/advokat Preben Kløvfjell på pk@klovfjell-gammel.local eller ring 900 85 188.

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.