UFØREPENSJON VED OPPHØR AV AAP

Av advokatfullmektig Micaela Hetland, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell

Regelendringer om arbeidsavklaringspenger trådte i kraft 1. januar 2018. Engasjementet rundt denne endringen har vært stor, og NAV-brukere har mistet stønaden nærmest uten forvarsel som en følge av endringene.

Endringene går kort forklart ut på at man som hovedregel kun kan motta arbeidsavklaringspenger i tre år. Før endringen kunne man motta arbeidsavklaringspenger i fire år. Etter folketrygdloven § 11-12 kan man på visse vilkår få en forlenget periode med arbeidsavklaringspenger:

  • Sykdom, skade eller lyte må være hovedårsaken til at arbeidsevnen ikke er avklart mot arbeid eller uføretrygd.
  • Hvis medlemmet først etter langvarig utredning har begynt med hensiktsmessig behandling og/eller arbeidsrettet tiltak, kan man få forlenget perioden med arbeidsavklaringspenger, eller hvis:
  • Man har vært forhindret fra å kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak.
  • Hvis man deltar på opplæringstiltak kan også stønadsperioden forlenges i inntil to år.

Realiteten er at de aller færreste kvalifiserer for en forlenget periode slik regelen er utformet per i dag. Konsekvensen av de nye reglene er at brukerne blir henvist til å søke sosialhjelp, noe mange ikke kvalifiserer for, fordi de gjerne har samboer eller ektefelle. Man blir da stående på bar bakke med en usikker økonomisk fremtid i møte.

Ett år etter at arbeidsavklaringspengene er opphørt kan man søke om gjenopptak av arbeidsavklaringspenger, jf. folketrygdloven § 11-31. Dette hjelper imidlertid lite når brukerne må ta opp forbrukslån for å få endene til å møtes.

En problemstilling som har dukket opp i kjølvannet av denne debatten er hva som skjer med rettighetene til utbetaling av uførepensjon når ytelsene fra NAV faller bort.

Reglene om personforsikring, herunder uføreforsikring, er regulert i forsikringsavtaleloven del B. Reglene kan ikke fravikes til skade for den forsikrede, jf. forsikringsavtaleloven § 10-3. I tillegg vil innholdet i avtalen mellom forsikringsselskapet og den forsikrede regulere hvilke regler som gjelder. Avtalen som er inngått mellom partene fremkommer av et skriftlig forsikringsbevis, jf. forsikringsavtaleloven § 11-2 første ledd.

I henhold til forsikringsavtaleloven § 11-3 skal forsikringsselskapet i forsikringstiden holde forsikringstaker orientert om de sider av forsikringsavtalen som det er viktig for forsikringstaker å kjenne til.

Mange mottar uførepensjon fra forsikringsselskapet i tillegg til ytelser fra NAV. I en rekke tilfeller er det et krav om at man mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd for å i det hele tatt kunne tegne uføreforsikring, og for å motta utbetaling.

I Statens pensjonskasse (SPK) er regelen slik at dersom du tidligere har vært medlem, og nå mottar arbeidsavklaringspenger, har du ikke krav på utbetaling av uførepensjon. Det er dermed et krav om at man fortsatt er medlem hos SPK for å kunne motta uførepensjon mens man går på arbeidsavklaringspenger.

Når brukerne mister arbeidsavklaringspengene har de ikke lenger noe «bevis» fra NAV som de kan vise frem for å kunne få uførepensjon. Dette innebærer at man risikerer å miste både arbeidsavklaringspengene og den uførepensjonen man tidligere har vært vant til å få utbetalt.

Det er imidlertid ulik praksis hos de ulike forsikringsselskapene. Noen brukere kan oppleve at de fortsatt mottar uførepensjon til tross for at de har fått vedtak om opphør av arbeidsavklaringspengene.

I andre tilfeller kan man få innvilget uførepensjon dersom man søker om det. Noen forsikringsselskaper tillater dette under forutsetning av at man fremviser vedtak fra NAV som viser at man ikke har krav på verken arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Vi anbefaler alle å ta kontakt med forsikringsselskapet direkte via en skriftlig henvendelse for å få svar på hvilke regler som gjelder din forsikringsavtale. Dette gjelder også personer som snart har nådd makstiden på tre år for mottak av arbeidsavklaringspenger.

Dersom du har behov for juridisk bistand i forbindelse med forsikringsrelaterte spørsmål, ta gjerne kontakt med advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS, som har solid kompetanse og erfaring med saksfeltet. Send gjerne en uforpliktende e-post til pk@klovfjell-gammel.local eller ring oss på 22 17 74 00.

 

 

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.