Priser

Vår salærberegning er i utgangspunktet – og i det vesentligste – avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

Vår veiledende timepris ligger i området kr. 1 875,- til kr. 2 250,- ink mva avhengig av sakens art og kompleksitet. Vi forbeholder oss rett til i spesielle tilfelle å kunne gå så vel under ovennevnte minstepris som over ovennevnte maksimalpris pr. time.

Hvilken timepris som for det enkelte oppdrag kommer til anvendelse vil være avhengig av arbeidets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås m.v.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

Fri rettshjelp/fri sakførsel

For spesielle sakstyper, samt for noen sakstyper under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne oppnås fri sakførsel, det vil si at det offentlige dekker det alt vesentligste av honoraret/utgiftene. For nærmere informasjon se fri rettshjelp.

Forsikringsdekning

Vi gjør oppmerksom på at en del sakstyper kan dekkes delvis av forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i de fleste vanlige hjemforsikringer.

Aksept av oppdrag

Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt.

I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger. Vi påtar oss intet ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.