Fri rettshjelp

Fri rettshjelp i en rekke saker

Våre advokater yter bistand på en rekke saksområder hvor klienten kan ha krav på fri rettshjelp. For straffesakene gjelder særlige regler. Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd og fri sakførsel

Veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang er fritt rettsråd. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Hvordan får man fri rettshjelp?

Du kan få fri rettshjelp i for eksempel familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig, oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold og i trygdesaker på klagestadiet. Det er et vilkår at inntekten din ikke overstiger rettshjelpslovens inntektsgrenser.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp blant annet i saker om barnevern og mishandling fra nærstående, eller hvis du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen.

Ønsker du mer informasjon om fri rettshjelp så ta kontakt

    Kontakt oss