Fri rettshjelp

Fri rettshjelp i en rekke saker

Våre advokater yter bistand på en rekke saksområder hvor klienten kan ha krav på fri rettshjelp. For straffesakene gjelder særlige regler. Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd og fri sakførsel

Veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang er fritt rettsråd. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Hvordan får man fri rettshjelp?

Du kan få fri rettshjelp i for eksempel familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig, oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold og i trygdesaker på klagestadiet. Det er et vilkår at inntekten din ikke overstiger rettshjelpslovens inntektsgrenser.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp blant annet i saker om barnevern og mishandling fra nærstående, eller hvis du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen.

Ønsker du mer informasjon om fri rettshjelp så ta kontakt

Kontakt oss

Call Now Button