Fri rettshjelp

Joyful adult daughter greeting happy surprised senior mother in garden

Fri rettshjelp i en rekke saker Våre advokater yter bistand på en rekke saksområder hvor klienten kan ha krav på fri rettshjelp. For straffesakene gjelder særlige regler. Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd og fri sakførsel Veiledning og […]

Tvungen observasjon

Man in Black Long Sleeve Shirt Lying on Gray Couch

Såkalt tvungen observasjon reguleres av lovens § 3-2. Formålet med tvungen observasjon er å kartlegge om vilkårene for tvungent psykisk helsevern er tilstede. Før det er tale om tvungen observasjon er det gjort en legeundersøkelse, enten frivillig eller ved tvang, og på bakgrunn av denne foreligger det uttalelser om at legen er usikker på om […]

Utdanningsrett

Man in Beige Blazer Holding Tablet Computer

Juridisk bistand til studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler ved utestengings, bortvisningssaker og skikkethetssaker.

Skattesaker

Elegant adult man in jacket and glasses looking through documents while sitting on white sofa in luxury room

Skatt er et område vi har solid erfaring med. Dersom din bedrift har behov for juridisk hjelp i forbindelse med skattesaker, ta kontakt.

Severing- og sjenkebevilning

waitress, the waiter, restaurant

Vi hjelper med søknader i forbindelse med servering og skjenkebevilning. Ta kontakt med våre advokater for hjelp.

Selskapsoppløsning

Layers in an Office

Går det mot selskapsoppløsning eller avvikling. Få juridisk hjelp til å oppløse selskapet.

Konkurssaker

Desperate evicted male entrepreneur standing near window

Advokatene hos oss har solid erfaring innen konkurssaker. Ta kontakt med oss i forbindelse dersom du er i en situasjon hvor konkurs mulig er eneste alternativ.

Firmaetablering

man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt

Vi hjelper deg firmaetablering og du får juridisk hjelp gjennom hele prosessen. Vi hjelper også utenlandske selskaper med å etablere seg i Norge.

Fast eiendom

office, building, cloud

Vi har advokater med god erfaring innen fagfeltet fast eiendom, og vi tilbyr alle juridiske tjenester knyttet til dette.

Bygg- og entrepriserett

a man in blue overalls working on cement

Juridisk bistand i forbindelse med utførelsen av bygge- og anleggsoppdrag, herunder forholdet mellom byggherre og entreprenør.

Etablering av tvungent psykisk helsevern

Crop female employee working on laptop in office

1.1 Hva innebærer tvunget psykisk helsevern? Tvunget psykisk helsevern vil som regel innebære tvangsinnleggelse i institusjoner med døgnopphold (sykehus, klinikkavdeling osv). Tvunget psykisk helsevern innebærer bl.a. mulighet for tvangstiltak under oppholdet, og at pasienten kan holdes tilbake med tvang, eventuelt med hjelp av politiet. Tvunget psykisk helsevern kan også være etablert utenfor institusjon/døgnopphold, eksempelvis kan […]

Om tvangsmidler og tvangsbehandling i institusjon

Man in Black Hoodie Sitting on Brown Couch

Bruk av tvangsmidler eller tvangsbehandling er noe det er adgang til ovenfor personer underlagt tvunget psykisk helsevern. Det er imidlertid viktig å skille tvangsbruken fra selve tvangsinnleggelsen: at det etableres tvunget psykisk helsevern ovenfor en pasient gir ikke hjemmel for tvangsbruk – dette må bestemmes i særskilte vedtak etter de reglene som gjelder for de […]

Er du pårørende til pasient?

Woman in Blue Long Sleeve Shirt Holding Pen

nstitusjonen har plikt til å informere deg om dine rettigheter. Du kan ta initiativ til at en pårørende som er syk skal få bli undersøkt av en lege. Hvis din pårørende blir syk hjemme, og ikke går med på frivillig behandling eller undersøkelse hos sin fastlege, kan du som nærmeste pårørende ringe legevakten. Hvis legevakten […]

Kontrollkommisjonen

Kontraktsrett

1.1 Hva er kontrollkommisjonen? Kontrollkommisjonen er en tilsynsgruppe, som har som hovedoppgave å ivareta rettsikkerheten til personer som behandles innenfor det psykiske helsevernet. Kontrollkommisjonens arbeid består i å drive tilsyn og behandle klagesaker i de psykiatriske institusjonene de har ansvar for. De snakker med pasienter som er innlagt, og informerer dem om klageretten. Klageretten er […]

Advokatbistand?

Tvunget psykisk helsevern er noe av det mest inngripende en kan oppleve. Det er en stor belastning både for pasienten selv og for pårørende. Både pasient og pårørende kan føle seg maktesløse i møtet med helsesystemet, kontrollkommisjonen, vanskelige medisinske termer og det juridiske regelverket. Det er derfor å anbefale at en søker bistand hos en […]

Kontroll/klage

Man and Woman Holding Hands

Klagerett Dersom du blir innlagt mot din vilje i en psykiatrisk enhet, skal du innen 24 timer bli undersøkt av en spesialist i psykiatri. Overlegen skal da orientere deg om din rett til å klage på innleggelsen, og du skal få den hjelpen du trenger til å klage. Alle vedtak om tvungent observasjon/helsevern påklages til […]

Frivillig psykisk helsevern

Woman in Black Long Sleeve Shirt Sitting on Brown Wooden Chair

1.1 Samtykke For de frivillige innleggelsene i institusjon, kreves det samtykke. Dette står uttrykkelig i står uttrykkelig i phvl. § 2-1. Dersom pasienten er over 16 år samtykker han/henne selv, jf. pasient- og brukerrettighetsloven. Pasienten må imidlertid ha samtykkekompetanse. Å mangle samtykkekompetanse innebærer at han eller hun mangler forståelse for nødvendigheten av tiltaket og hva […]

Regelverket

Person in White Dress Shirt Holding White Paper

Psykisk helsevern reguleres av psykisk helsevernloven. Loven regulerer både frivillig og tvungent psykisk helsevern. Den regulerer også tvungen observasjon. Loven suppleres av kun én forskrift; psykisk helsevernforskriften (FOR-2011-12-16-1258). Helsepersonellet som gjennomfører psykisk helsevern – spesialisthelsetjenesten – reguleres også av lov: lov om spesialisthelsetjenesten. Pasientene som innlegges har visse rettigheter som følger av pasient- og brukerrettighetsloven, […]

Ansettelse

two men facing each other while shake hands and smiling

Allerede ved stillingsutlysning og intervju finnes det regler som arbeidsgiver må forholde seg til. Diskriminering, forskjellsbehandling og positiv særbehandling For det første kan en stillingsannonse ikke være diskriminerende, eks. på bakgrunn av ens kjønn, alder, hudfarge eller religion. Det er vært å merke seg at det er en forskjell på diskriminering og forskjellsbehandling, da forskjellsbehandling […]

Sykdom

Woman Lying on Bed While Blowing Her Nose

Retten til å få lønn («sykepenger») dersom en er syk er et viktig spørsmål for de fleste arbeidstakere. Dersom arbeidstaker blir syk, har han / hun som hovedregel rett til sykepenger na?r han /hun har vært ansatt i minst fire uker hos arbeidsgiver. Andre regler kan gjelde for virksomheter som er bundet av tariffavtale. Når […]