Tvungen observasjon

Såkalt tvungen observasjon reguleres av lovens § 3-2. Formålet med tvungen observasjon er å kartlegge om vilkårene for tvungent psykisk helsevern er tilstede.

Før det er tale om tvungen observasjon er det gjort en legeundersøkelse, enten frivillig eller ved tvang, og på bakgrunn av denne foreligger det uttalelser om at legen er usikker på om vilkårene til tvungent psykisk helsevern er oppfylt. Observasjon anses derfor nødvendig av hensyn til pasienten. Tvungen observasjon kan også begjæres av offentlig myndighet. Kontrollkommisjonens leder kan på forespørsel fra institusjonen forlenge det som kalles tvungen observasjon med inntil 10 dager.

Vilkårene for observasjon:

Vilkårene for tvungen observasjon er i det vesentlig det samme som vilkårene for tvungen helsevern. Unntaket er at det for tvungen observasjon er det tilstrekkelig at det er «overveiende sannsynlig» at det er tale om en alvorlig sinnslidelse.

For øvrig oppstilles følgende vilkår:

– frivillig psykisk helsevern må være forsøkt eller det må være åpenbart formålsløst (jf. minste inngreps prinsipp)

– vedkommende pasient må være undersøkt av to leger (hvorav én uavhengig lege)

– krav til innholdet av tiltaket

– pasienten skal være gitt anledning til å uttale seg

– tiltaket må være den beste løsning for vedkommende pasient

En tvungen observasjon kan gi tre mulige utfall:

1) Vilkårene for tvungent psykisk helsevern ansett oppfylt – pasient overføres til dette

2) Pasient ønsker å fortsette oppholdet som frivillig innlagt. Da avgjør den faglige ansvarlige om pasienten skal få tilbud om fortsatt frivillig opphold på institusjonen

3) Pasienten oppfyller ikke vilkårene til tvungent psykisk helsevern og ønsker ikke frivillig innleggelse, og pasienten utskrives.


Advokater som kan hjelpe deg med Privat
No data was found

Siste fagartikler

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Brown and White House Near Body of Water and Mountain

Business in Norway

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.