Forsikringsrett

Forsikringsrett handler om reglene som gjelder forsikringsbransjen. Dette omfatter selskapenes rett til å drive samt deres interaksjon med forsikringskunder. Vårt fokus er i relasjonen mellom selskapet og kundene.

På forsikringsfeltet er forsikringsavtaleloven av 1989 (fal.) grunnleggende i den utstrekning at den angir et visst minstemål for de avtalene som inngås mellom forsikringsselskapene og kundene. Som hovedregel kan ikke forsikringsavtalelovens regler fravikes til skade for kunden. Dette følger av fal. § 1-3 første ledd.

En må være klar over er at forsikringsselskapene er en profesjonell juridisk aktør, som kan utforme avtaler på en måte som begrenser deres ansvar i størst mulig grad. På samme måte kan det hevdes av forsikringsselskapet at kravet er foreldet, ikke tilstrekkelig dokumentert eller fremsatt for sent. Det kan også hende at forsikringsselskapet har andre måter å beregne tap eller verdsettelse av eiendeler på, enn det man som privatperson i utgangspunktet trodde. Dette er spørsmål som kan være vanskelige å svare på. Derfor kan det være lurt å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig i prosessen. Dette er viktig å gjøre så snart som mulig slik at en får oversikt over hvilke krav forsikringsselskapet vil akseptere og hvilke som vil bli avvist.

Forsikringsavtalen

Den viktigste rettskilden i forsikringsretten er forsikringsavtalen som inngås mellom forsikringsselskapet og kunden. Det er denne som vil være utgangspunktet for hva som er forsikret og hvilke betingelser som gjelder.

Forsikringsavtalene omfatter et vidt spekter av forskjellige skader, blant annet bilskader, tyveri, reiseskader, ulykkesforsikring, yrkesskade og uføredekning. Felles for disse er at det er et erstatningsrettslig preg over det hele, idet forsikringssummen skal oppfylle samme kompensasjonshensyn for det tapet som har oppstått.

I forbindelse med tegning av forsikring har forsikringsselskapet etter fal. § 2-1 en selvstendig plikt til å informere kunden om forhold ved avtalen, slik at kunden på best mulig måte settes i stand til å vurdere avtalen. Herunder plikter forsikringsselskapet å opplyse om hvilke begrensninger som er lagt inn i avtalen sett i forhold til det kunden med rimelighet kan forvente.

En grunnleggende forutsetning i forsikringsretten er at skadelidte kan fullt og helt forholde seg til skadevolders forsikringsselskap og trenger ikke gå på skadevolder direkte. Det er viktig å merke seg at kravet mot forsikringsselskapet for en skade som har oppstått er ikke det samme som et krav mot en skadevolder. Dette er tydelig slått fast i rettspraksis.

Rettshjelpsdekning

Enkelte forsikringer inneholder en del som dekker utgifter til rettshjelp. Hvorvidt forsikringen dekker dette vil være opplyst i betingelsene. Som hovedregel er det slik at visse forsikringsavtaler alltid inneholder en slik klausul. Blant disse finnes villa- og innboforsikring, og motorvognforsikring.

Likevel må det vanligvis betales en egenandel som regel kan ligge på mellom 4000 og 5000 kr. Denne dekningen kan være begrenset til om lag 80 000 eller 1000 00 kr. Enkelte forsikringer har ingen egenandel, men da vil dette være tydelig opplyst i avtalen.

Send oss en forespørsel

Call Now Button