Strafferett

Vår kjernekompetanse er strafferett og vi har lang og bred erfaring med straffesaker. Vi påtar oss forsvareroppdrag i forbindelse med straffeforfølgning for alle straffbare forhold.

I de fleste straffesaker har den siktede etter straffeprosessloven § 94 krav på forsvarer etter eget valg betalt av det offentlige. Dette gjelder alltid ved varetektsfengsling og i de aller fleste saker etter at det er tatt ut tiltale for retten. Dette innebærer at vår bistand i slike saker er uten kostnad for den siktede til den rettslige behandlingen er avsluttet. Utgiften til advokatbistand i straffesaker dekkes av det offentlige. Forsvarsadvokatens oppgave er å ivareta tiltaltes interesser under hele straffeforfølgningsprosessen til saken enten er avgjort ved dom eller avsluttet av påtalemyndigheten.

Enkelte straffesaker er imidlertid ikke dekket av staten. Dette gjelder for eksempel saker hvor et forelegg ikke har blitt vedtatt, de fleste promillekjøringssaker og saker hvor det er behov for bistand før det blir tatt ut tiltale. I disse sakene avtaler vi konkret hva som skal betales hvis det er ønskelig med vår bistand. Timesatsen vil variere fra den offentlige salærsatsen på kr 945,- per time til ordinær salærsats i andre saker.

Forretningsjus

Arbeidsrett Bygg- og entrepriserett Fast eiendom Firmaetablering Konkurssaker Kontraktsrett Selskapsoppløsning Severing- og sjenkebevilning Skattesaker Utdanningsrett Forsikringsrett Selskapsrett

Send oss en forespørsel