Avskjed

Et arbeidsforhold kan opphøre både ved avskjedigelse og ved oppsigelse. Avskjedigelse er en alvorlig reaksjon og det kreves meget gode grunner til for å gi en arbeidstaker avskjed. Til forskjell fra oppsigelse, der arbeidstaker kan stå i stillingen hele oppsigelsestiden, må en som får avskjed umiddelbart fratre stillingen. Arbeidsforholdet heves og opphører umiddelbart. Det er normalt ikke lov å gi en arbeidstaker avskjed, hvis det istedet skulle gitt en oppsigelse.

En arbeidstaker kan bare bli avskjediget når han eller hun har gjort seg skyldig i «grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold». Kun svært alvorlige forsømmelser kan føre til avskjed. I tillegg må avskjed være en rimelig reaksjon, og ikke uforholdsmessig.

Hva som er grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold må vurderes konkret i den enkelt sak. Som eksempel kan nevnes der en arbeidstaker har handlet i strid med virksomhetens regler, ved tyveri eller underslag, ved eks. beruselse på job eller stort ugyldig fravær, eller andre grove og/eller gjentatte brudd på regler og forutsetninger, som å gang på gang komme for sent tross advarsler

Avskjedigelsen må skje straks etter at det forholdet som begrunner avskjedigelsen har skjedd. Dersom det er praktisk mulig, og arbeidstaker ønsker det, bør arbeidstaker og arbeidsgiver drøfte den eventuelle avskjedigelsen først.

1.1 Hvis arbeidstaker mener avskjedigelsen er feil

Arbeidstaker har etter en avskjedigelse rett til å kreve forhandlinger. Arbeidstaker kan også kan gå til søksmål mot arbeidsgiver, og dersom han eller hun vinner kan den få jobben tilbake og kreve erstatning. Slike saker er ofte komplekse og betente for partene, og en bør derfor søke juridisk bistand for å ivareta sine rettigheter på beste måte.

Dersom arbeidstaker vil kreve forhandlinger, må han kreve dette skriftlig innen to uker etter avskjedigelsen.

Dersem arbeidstaker ønsker å gå til retten for å få kjent avskjedigelsen ugyldig, må det fremmes søksmål om dette innen åtte uker. Dersom arbeidstaker kun krever erstatning for uberettiget avskjedigelse og ikke krever å stå i jobben, er fristen for å fremme søksmål 6 måneder. Før arbeidstaker reiser søksmål har arbeidsgiver rett til å kreve forhandlinger med arbeidstaker. Dette er forhandlinger som arbeidstaker plikter å møte til.

Hva skjer når avskjedigelsen er uberettiget?

Dersom retten finner at avskjedigelsen var uberettiget, blir den kjent ugyldig. Resultatet av dette er at arbeidstaker har da rett til å fortsette i jobben sin.

Retten kan også, I spesielle tilfeller, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre.

Arbeidstaker kan kreve erstatning når avskjedigelsen er uberettiget. Retten vil avgjøre hvor mye arbeidstaker har krav på. Ved erstatningsutmålingen tar også retten I betraktning faktorer av ikke-økonomiske art, I tillegg til det økonomiske tapet – erstatning for såkalt «tort og svie».

1.2 Formkrav

En avskjed skal for det første gis skriftlig. Enten skal den overleveres personlig til arbeidstakeren, eller sendes i rekommandert brev. Avskjedigelsen har først skjedd når den er kommet frem til arbeidstakeren.

Avskjeden skal inneholde:

– Arbeidstakers rett til å kreve forhandling og til å reise søksmål.
– At arbeidstaker ikke har rett til å bli i stillingen under behandlingen av tvisten, med mindre retten bestemmer dette ved kjennelse.
– De fristene som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og eventuelt for å fortsette i stillingen.
– Hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.
Ved avskjedigelse er det er ikke noe krav om at advarsel er gitt først. Likevel vil dette ofte gjøres, da manglende advarsel kan gjøre at domstolen vil stille spørsmålstegn ved hvor grovt/alvorlig arbeidstakerens mislighold er.

Arbeidstaker kan kreve skriftlig begrunnelse for hvorfor man er avskjediget.


Advokater som kan hjelpe deg med Privat
No data was found

Siste fagartikler

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Brown and White House Near Body of Water and Mountain

Business in Norway

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.