Kontrollkommisjonen

1.1 Hva er kontrollkommisjonen?

Kontrollkommisjonen er en tilsynsgruppe, som har som hovedoppgave å ivareta rettsikkerheten til personer som behandles innenfor det psykiske helsevernet.

Kontrollkommisjonens arbeid består i å drive tilsyn og behandle klagesaker i de psykiatriske institusjonene de har ansvar for. De snakker med pasienter som er innlagt, og informerer dem om klageretten. Klageretten er noe sykehuset har plikt til å informere pasientene om. Kontrollkommisjonen skal komme både på uanmeldte og planlagte besøk i psykiatriske avdelinger. Det er for å se til at alt går riktig for seg, og at sykehuset overholder det regelverket de er underlagt.

Kontrollkommisjonen består av 4 medlemmer: en leder (jurist, med dommerkompetanse), en lege og to andre medlemmer. En av disse to skal selv ha vært pasient eller pårørende, eller ha representert pasientinteresser i stilling eller verv. I Norge finnes det over 50 kontrollkommisjoner. Medlemmene sitter for en periode på 4 år, og kan gjenvelges én gang.

Kontrollkommisjonen er klageinstans for vedtak om tvunget psykisk helsevern (tvangsinnleggelse) og andre vedtak om bruk av tvang, for eksempel tvangsmedisinering eller bruk av tvangsmidler. Kontrollkommisjonen skal også selv på eget initiativ føre kontroll med alle de vedtak om etablering av tvunget psykisk helsevern som fattes, og skal automatisk etterprøve alle vedtak etter 3 måneder.

Tvunget psykisk helsevern kan ikke forlenges ut over ett år uten godkjennelse av kontrollkommisjonen. Klage til kontrollkommisjonen kan skje muntlig eller skriftlig, for eksempel til behandlingspersonalet eller ved direkte kontakt med medlemmer i kontrollkommisjonen.

Kontrollkommisjonens avgjørelser kan bare overprøves av domstolen.

Kontrollkommisjonen er også tillagt et ansvar for å sikre pasientenes velferd på et mer generelt grunnlag. Kommisjonen kan derfor også ta opp saker etter henvendelse fra pårørende eller personale.

Varsling til Fylkesmannen

Kontrollkommisjonen skal varsle Fylkesmannen i tilfeller der den finner at en avgjørelse eller et forhold er kritikkverdig. Forholdet kan også tas opp med ansvarlig lege eller institusjonens ledelse. Det samme gjelder i saker som gjelder kvaliteten på den tjenesten som ytes.

1.2 Hva gjør kommisjonen

Vurderer om vilkårene for innleggelse er tilstede

Etablering av tvungen psykisk helsevern forutsetter at visse formelle og materielle vilkår er oppfylt.

Kontrollkommisjonen skal vurdere om disse vilkårene er tilstede for innleggelse av alle pasienter. De skal etter eget initiativ kontrollere at de formelle kravene for alle tvangsinnleggelser er oppfylt i tråd med psykisk helsevernloven. Det vil si at innleggelsen er foretatt på riktig måte.

Institusjonen som foretar tvangsinnleggelse skal derfor sende kommisjonen kopi av vedtak om videre undersøkelse eller tvungent psykisk helsevern og de dokumenter vedtaket bygger på.

Behandle klager:

Kontrollkommisjonen behandler klager på vedtak om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern. Kommisjonen skal da undersøke om vilkårene for tvungent vern er oppfylt. Hvis kommisjonen ikke finner at dette er tilfelle, må pasienten utskrives.

Ved en klage på et vedtak om å avslutte tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern, kan kontrollkommisjonens leder beslutte at avslutningsvedtaket skal utsettes til klagesaken er avgjort.

Kontrollkommisjonen behandler også klager som gjelder vedtak som er fattet under gjennomføringen av det tvungne psykiske helsevernet.

Dette kan f.eks. være vedtak om:

Skjerming
Innskrenkninger i retten til forbindelse med omverdenen
Undersøkelse av rom og eiendeler, samt kroppsvisitasjon
Beslag
Urinprøve
Bruk av tvangsmidler
Overføringer

Innleggelse av barn:

Kontrollkommisjonen vurderer også «frivillig» innleggelser av barn over 12 år – der foreldre har samtykket til innleggelse, men hvor barnet motsetter seg dette.

Etterprøving etter 3 måneder, og etter 1 år

Selv om pasienten (eller andre på hans/ hennes vegne) ikke klager over etablering av tvungent psykisk helsevern, skal kontrollkommisjonen likevel – av eget initiativ – vurdere om det er behov for tvungent vern når det er gått tre måneder etter innleggelsen. Dette følger av psykisk helsevernloven § 4-9. Formålet er å hindre opphoping av pasienter. Kommisjonen skal da også kontrollere at det foreligger en individuell plan for pasienten.

Når det er gått ett år siden det tvungne vernet ble etablert, er det en forutsetning for videre vern at kontrollkommisjonen sier seg enige i forlengelse av vernet.

Kontroll med vedtak i regionale sikkerhetsavdelinger

I tillegg behandler kontrollkommisjonen klage på vedtak for pasienter i regionale sikkerhetsavdelinger.

Dette gjelder vedtak om:

Undersøkelse av person, rom og eiendeler
Innskrenkninger i retten til forbindelse med omverdenen

Det samme gjelder klager fra pasienter i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå for vedtak om:

Overføring
Innskrenkninger i retten til forbindelse med omverdenen


Advokater som kan hjelpe deg med Privat
No data was found

Siste fagartikler

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Brown and White House Near Body of Water and Mountain

Business in Norway

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.