Lønn og feriepenger

Arbeidstakere har krav på lønn. Vanligvis utbetales lønn en gang i måneden. Arbeidstakere har krav på å få utbetalt lønn til rett tid. Ved å arbeide opptjener man seg også krav på feriepenger, som utgjør 10,2 % av opptjent lønn.

Dersom arbeidsgiver ikke utbetaler lønn kan det være av to ulike grunner:

1) arbeidsgiver vil ikke betale
2) arbeidsgiver kan ikke betale.

Man må skille mellom de to situasjonene, da fremgangsmåten for å få dekket sitt krav avhenger av hvilken situasjon det er snakk om. Dersom arbeidsgiver ikke utbetaler lønn må man derfor først og fremst ta kontakt med arbeidsgiver og få avklart grunnen til at betaling uteblir. Det er viktig å ta kontakt med arbeidsgiver så tidlig som mulig. Dette kan være avgjørende for arbeidstakers krav en har etter lønns og garantiordningen hos NAV. Du kan lese mer om den statlige lønns- og garantiordningen på: http://www.nav.no/lonnsgaranti.

1.1 Når arbeidsgiver ikke kan utbetale lønn og feriepenger

Når arbeidsgiver ikke kan betale lønn og feriepenger kan arbeidsgiver slås konkurs. Du kan lese mer om konkurs og fremgangsmåten vedrørende dette på www.konkursradet.no.

I disse situasjoner kan arbeidsgiver kontakte tingretten og erklære seg insolvent. Det kan også tenkes at du som arbeidstaker selv må åpne konkurs hos din arbeidsgiver for å få dekket dine lønnskrav.

1.2 Når arbeidsgiver ikke vil utbetale lønn og feriepenger

I disse tilfellene foreligger det en arbeidstvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver vedrørende lønn. Disse tvistene er sterkt regulert av regler I arbeidsmiljøloven, og det er anbetalt at en lar sag bistå av en advokat i denne prosessen. Du som arbeidstaker må fremsette et krav om lønn, og underbygge dette med. Eks. timelister og arbeidskontrakt. Arbeidsgiver vil svare på dette. Det er lovpålagt at det inngås forhandlinger for å forsøke å løse tvisten.

Dersom tvisten ikke løses etter samtaler og forhandlinger, kan saken bringes inn for tingretten for avgjørelse.


Advokater som kan hjelpe deg med Privat
No data was found

Siste fagartikler

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Brown and White House Near Body of Water and Mountain

Business in Norway

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.