Regelverket

Psykisk helsevern reguleres av psykisk helsevernloven. Loven regulerer både frivillig og tvungent psykisk helsevern. Den regulerer også tvungen observasjon. Loven suppleres av kun én forskrift; psykisk helsevernforskriften (FOR-2011-12-16-1258).

Helsepersonellet som gjennomfører psykisk helsevern – spesialisthelsetjenesten – reguleres også av lov: lov om spesialisthelsetjenesten. Pasientene som innlegges har visse rettigheter som følger av pasient- og brukerrettighetsloven, og etablering og gjennomføring av psykisk helsevern reguleres i stor del av denne loven. I tillegg gjelder den generelle forvaltningslovens regler så langt de passer.

Psykisk helsevernloven regulerer også «Kontrollkommisjonen», som er kontroll- og klageorgan når det gjelder psykisk helsevern.

Menneskerettigheter som beskytter personlig integritet:

Selv om psykisk helsevern i utgangspunktet er regulert av norsk lov, er det i dag viktig å se hen til internasjonale rettigheter, særlig rettigheter etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, EMK. Dette fordi man kan reise krav for den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Haag (EMD) dersom en mener at rettighetene etter EMK er krenket.

Særlig noen bestemmelser er viktige:

EMK art 3 oppstiller et forbud mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling.

– Dette dreier seg om respekt for personlig integritet. Tradisjonelt er bestemmelsen brukt om fanger i fengsel, men EMD har utvidet anvendelsesområdet, og den er også relevant i forhold til tvunget psykisk helsevern. Men; terskelen for å konstatere brudd er høy. Bl.a. kan nevnes som et eksempel en dom fra EMD i 1992 angående en pasient i Østerrike som var blitt tvangsforet, tvangsmedisinert, lenket til sengen med håndjern osv. – dette ble ikke sett som brudd på art 3.

EMK art 5 – dreier seg om retten til personlig frihet og sikkerhet.

– Selv om rettigheten virker absolutt, er det likevel slik at frihetsberøvelse på grunn av sinnslidende aksepteres. Dette krever i så fall lovhjemmel og overprøvingsmulighet.

– Det har vært en rekke saker for EMD knyttet til EMK art. 5 og tvunget psykisk helsevern. Mange saker om dette for EMD. Bl.a. kan nevnes en dom 1979 («Winterwerp»), som tolker begrepet sinnslidelse (på engelsk «unsound mind»). EMD sier her at lidelsen må være «true» – en ekte sinnslidelse som er slått fast av objektiv medisinsk ekspertise. Lidelsen må være av en slik grad at man trenger å tvangsinnesperres. Dessuten stiller EMK krav om at hver gang dette tvangsvernet forlenges må kravene være oppfylt.

Relevante bestemmelser finnes også i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter («SP»), og de samsvarer i hovedsak med de som følger av EMK. Verdt å merke seg er imidlertid SP art. 7 om at ingen uten samtykke skal utsettes for medisinske/vitenskapelige eksperimenter.

Barnekonvensjonen(BK) setter også forbud mot nedverdigende behandling og vilkårlig frihetsberøvelse.


Advokater som kan hjelpe deg med Privat
No data was found

Siste fagartikler

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Brown and White House Near Body of Water and Mountain

Business in Norway

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.