Konkurs

Dersom du ikke får utbetalt lønn og årsaken til dette er at arbeidsgiver ikke har evne til å betale, kan det bli aktuelt å begjære arbeidsgiver /bedriften konkurs.

For det første kan arbeidsgiver selv kontakte tingretten og erklære seg insolvent. Det kan også tenkes at du som arbeidstaker selv må åpne konkurs hos din arbeidsgiver for å få dekket dine lønnskrav.

For å åpne en konkurs er det krav som må følges og frister som må overholdes. Derfor kan det være lurt å søke juridisk bistand i slike saker – særlig i situasjoner der kravet måt arbeidsgiver er stort. I visse tilfeller kan du få fri rettshjelp I forbindelse med arbeidstvister. En advokat vil hjelpe deg med å undersøke om du kvalifiserer for dette, og i så fall søke om fri rettshjelp for deg.

Utgiftene til å åpne konkurs hos arbeidsgiver dekkes av staten, så lenge du har overholdt de frister som NAV Lønnsgaranti har.

Prosessen ved konkurs

Først og fremst må arbeidstaker sende et rekommandert brev til arbeidsgiver med frist for å utbetale lønnen og feriepenger. Fristen bør settes kort. I brevet opplyser arbeidstaker om at lønnskravet vil bli forfulgt videre dersom pengene ikke blir utbetalt.

Dersom arbeidsgiver ikke betaler innen den fristen arbeidstaker har satt i brevet, kan saken bringes inn for forliksrådet der arbeidstakeren jobber eller i den kommunen arbeidsgiver holder til. Se www.forliksraadet.no. Forliksrådet kan avsi dom eller henvise saken videre behandling. Dersom Forliksrådet avsier dom, kan denne brukes som tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlaget gjør at man kan få utlegg for sitt krav på lønn hos arbeidsgiver. Se mer om på www.namsfogden.no.

Dersom arbeidsgiver ikke betaler innen fristen kan det også sendes et konkursvarsel. Konkursvarsel kan sendes fire uker etter at brevet med lønnskravet ble sendt. I konkursvarselet gis arbeidsgiver to uker til å betale. Et konkursvarsel må forkynnes for arbeidsgiver av en offentlig tjenestemann, og det er krav til hva et konkursvarsel skal inneholde. En advokat vil kunne hjelpe deg i denne prosessen, og sørge for at formkrav og frister blir overholdt. Det kan derfor være lurt å la seg bistå av en advokat som har erfaring med slike saker. For øvrig kan man finne informasjon om fremgangsmåten på nettsidene til arbeidstilsynet.

Dersom det er åpnet konkurs, må du som arbeidstaker søke lønnsgarantidekning ved å melde kravet ditt til bostyrer.


Advokater som kan hjelpe deg med Privat
No data was found

Siste fagartikler

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Brown and White House Near Body of Water and Mountain

Business in Norway

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.