Advokatbistand?

Tvunget psykisk helsevern er noe av det mest inngripende en kan oppleve. Det er en stor belastning både for pasienten selv og for pårørende. Både pasient og pårørende kan føle seg maktesløse i møtet med helsesystemet, kontrollkommisjonen, vanskelige medisinske termer og det juridiske regelverket. Det er derfor å anbefale at en søker bistand hos en advokat som har kompetanse på området.

En advokat kan bistå og veilede gjennom prosessen, og bl.a. ta seg av dialogen med helsetjenesten, følge opp at saksbehandlingen følger regelverket, bistå ved klage på vedtak om behandling eller eventuelt opphør av helsevernet, sørge for at frister overholdes, bistå pasient foran kontrollkommisjonen og gi råd om (og bistå ved) en eventuell rettssak.

Pasienter har etter loven rett til advokatbistand ved klage til kontrollkommisjon eller fylkesmannen.

I saker om tvunget observasjon etablering, opprettholdelse eller opphør av tvunget psykisk helsevern ytes det fri rettshjelp. Dette gjelder ikke i den forutgående undersøkelse, prosedyre som går forut for selve vedtaket. Advokaten vil hjelpe deg med å søke om fri rettshjelp.

Send oss en forespørsel